NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Търсене
Резултати от търсенето На зададените критерии отговарят 20 материала

Muta eloquentia: Baroque Rhetoric as the Voice of Wordless Arts

The article is a review with debatable philosophical-aesthetic elements of the latest book by Prof. Rositsa Yordanova, Varna Free University ‘Chernorizets Hrabar’, containing three essays in the field of history of rhetoric and art history:
Yordanova, R. 2020. Baroque rhetoric. ISBN 9786191901845. Varna: Slavena. 192 pages, with color illustrations. [Originally in Bulgarian: Йорданова, Р. 2020. Барокова реторика. ISBN 9786191901845. Варна: Славена. 192 страници, с цветни илюстрации.]

Към публикацията »

Muta eloquentia: бароковата реторика като глас на безмълвните изкуства

Статията представлява рецензия с дискусионни философско-естетически елементи на най-новата книга от проф. Росица Йорданова, ВСУ „Черноризец Храбър“, съдържаща три есета в сферата на история на реториката и история на изкуството:
Йорданова, Р. 2020. Барокова реторика. ISBN 9786191901845. Варна: Славена. 192 страници, с цветни илюстрации.

Към публикацията »

Believing Rationally

Review of the monograph of Anna Ivanova, Ivanova, A. 2020. Believing Rationally. Veliko Tarnovo: “ITI”

Към публикацията »

Да вярваш рационално

Отзив за монографията на Анна Иванова
Анна Иванова. 2020. Да вярваш рационално. Изследване върху обосноваността в традиционната епистемология. Велико Търново: „ИТИ“. (Ivanova, A. 2020. Believing Rationally. Veliko Tarnovo: “ITI”.

Към публикацията »

Антропология на пътуващия човек

Актуален прочит на книгата на проф. Лазар Копринаров "Mobilis in Mobili. Опити върху подвижния човек" (Изток-Запад”, 2013)

Към публикацията »

Morality and ethics in the research fields today

Review of the monograph of Prof. Emilia Marinova "The Objective Study of Morality and Contemporary Ethics" (Faber Publishing House, 2019)

Към публикацията »

Моралът и етиката в изследователските полета днес

Отзив за монографията на проф. Емилия Маринова „Обективното изследване на морала и съвременната етика” (издателство „Фабер”, 2019).

Към публикацията »

Изложба на авторска чаена керамика на фестивала „Aniventure Comic Con” в София

Рецензията представя изложбата от авторски глазури на Васил Харизанов, който успява да пресъздаде автентичната визия на традиционните японски купички за чаена церемония, като едновременно с това им предадва съвременно звучене.

Към публикацията »

Exposition of Traditional Ceramics for Ikebana at the Days of Eastern Art and Spirituality in Sofia

Review of some of the activities performed within the Days of Eastern Art and Spirituality held in Sofia

Key words: Days of Eastern Art and Spirituality, ikebana, traditional ceramics, Marie Sklodowska-Curie action

Към публикацията »

Рецензия на учебник

Рецензията на учебника „Декоративни керамични глазури - изкуство и технологии“ разглежда неговото предназначение, структура и основните теоретични концепции, представени в него.

Ключови думи: Васил Георгиев Харизанов, керамични глазури, декоративни глазури, художествени глазури, технология на керамиката, силикатни покрития

Към публикацията »

Експозиция на традиционна керамика за икебана в Дните на източното изкуство и духовност в София

Преглед на някои от дейностите, осъществени в рамките на Дните на източното изкуство и духовност, проведени в София

Ключови думи: Дни на източното изкуство и духовност, икебана, традиционна керамика, Програма Мария Склодовска-Кюри

Към публикацията »

In the Wind's Footsteps

Reflections on the philosophy and poetics of haiku based on the book "Traces of the Wind" by Alexandra Ivoilova and Zlatka Timenova

Key words: haiku, poetry, Alexandra Ivoylova, Zlatka Timenova

Към публикацията »

Свободата може да се постигне с острието на меча, но мирът винаги се пази с върха на четката

В това интервю Зорница Харизанова, секретар на Българския хайку съюз, разговаря със Силви Велев, художник, който работи в традиционния китайски стил, преподава китайски бойни изкуства и е основател на Академията на Небесния дракон, където организира и провежда курсове и семинари по Тай Чи, китайски език, китайска калиграфия и китайска живопис. Силви Велев участва със свои картини в Дните на източното изкуство и духовност в София.

Ключови думи: китайска живопис, Силви Велев, китайска философия

Съвместна публикация на сп. Nota Bene и сп. Хайку свят, бр.5, 2019

Към публикацията »

По следите на вятъра

Размисли върху философията и поетиката на хайку въз основа на книгата „Следи от вятър“ с автори Александра Ивойлова и Златка Тименова

Към публикацията »

Значим труд на най-значимия български аналитичен философ

Рецензия на книгата на Николай Милков "Философия логического атомизма", 2018, Санкт-Петербург: Наука

Към публикацията »

Екзистенциален подход към европейската идентичност

Рецензия за монографията на д-р Лилия Сазонова "Европейска идентичност: дискурсивно или екзистенциално?" ( Варна: ЕИ ЛитерНет, 2018)

Към публикацията »

Existential approach to European identity

Review of Dr. Lilia Sazonova's book "European Identity: Discursive or Existential?" (Varna: EE LiterNet, 2018)

Към публикацията »

Significant work of the most significant Bulgarian analytical philosopher

Review of the Nikolai Milkov's book "Philosophy of logical atomism"

Към публикацията »

Картини и думи от една изложба

Картини и думи по повод изложбата на Марин Подмолов

Към публикацията »