NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Просеки в технологичния универсум

В този брой

Списание NotaBene Брой 63 (2024) Водещ броя: Гергана Попова.

Броят се издава с финансовата подкрепа на Фонд „НИ“ при МОН

Тема на броя: Просеки в технологичния универсум

Съдържание

Съдържание на брой 63

Към публикацията »

Репродуктивното клониране в перспективата на въпросите за свободата, индивидуалността и смисъла на човешкото съществуване

Статията анализира проблема за човешкото репродуктивно клониране в контекста на въпросите за човешката свобода, личностната автомия, принципа на реципрочност в политическите отношения. Анализират се твърденията на специалистите по репродуктивна медицина Завос и Антинори и на Клонейд – биотехнологична компания, близка до сектата на Раел – за успешно клониране на хора в началото на века и реакциите, които тези твърдения предизвикват. По-нататък текстът се фокусира както върху оптимистичните прогнози на трансхуманистичните изследователи и на други учени за преодоляване на смъртта или за генетични подобрения чрез човешко клониране, така и върху медицинските и етически опасности, свързани с възможността за осъществяването му. Проследяват се законовите ограничения върху тази и други проблематични области на биотехнологичните проучвания. Анализират се философските тематизации на Юрген Хабермас, Майкъл Сандел и Жан Бодрияр относно клонирането и други биотехнологични практики. Поставя се въпросът дали опитът за отлагане и отменяне на смъртта, често представян през призмата на континуитета с просвещенския хуманизъм, всъщност няма да доведе до загуба на човешката свобода и до край на човешкото.
Ключови думи: репродуктивно клониране, автономия на личността, инструментализация, трансхуманизъм

Към публикацията »

Eтюд върху Достоевски: „Престъпление и наказание“. Кой е главният герой?

„Етюд върху Достоевски: „Престъпление и наказание“ Кой е главният герой?“ е текст, провокиран от излязлата в края на 2021 г. книга на Игор Евлампиев. Като заимствам от този изследовател идеята, че Разколников – това е в скрит вид Синът божий, аз полемизирам с някои от другите му тезиси и аргументи. Собствената ми идея представлява творческа доработка на концепцията на Цветан Стоянов, че Бог Отец и Бог Син не са едно, а са противопоставени в плоскостта на етиката. Спирам се и на Соня Мармеладова в ролята ѝ на София – Душата, получаваща спасение чрез появата на Духа и свещеното им бракосъчетание. Мимоходом засягам въпроса за Св. Дух, такъв, какъвто ни се разкрива в романа, взаимодействието добро-зло и различния като трактовка образ на Спасителя в „Идиот“ – друг роман, където виждаме Второто лице на Троицата под маската на беден и осмиван благородник. Основната ми теза: като романист Достоевски не е имперец, нито рупор на православието (камо ли на неговите догми!), а хуманист, чиято апология на Христа е по-близо до духа на Ернест Ренан, отколкото до този на светите отци от предходните векове. Същевременно кодовете, с които Достоевски си е послужил, са древни – кодове на
гностицизмa.
Ключови думи: Достоевски, гностицизъм, Разколников, Соня Мармеладова

Към публикацията »

Постхуманно ли е бъдещето

Концепцията за „постчовешко“ все повече се превръща в централна тема в съвременните дебати за бъдещето на човечеството, особено в контекста на развитието на изкуствения интелект. Настоящата статия изследва концепцията за „постчовешкото“ , като се задълбочава в различните визии за бъдещето, представени от трансхуманизма и постхуманизма. Също така в нея се разглежда въпроса дали бъдещето наистина е постчовешко. Трансхуманизмът, основан на идеалите на Просвещението, предлага бъдеще, в което напредналите технологии дават възможност на хората да надхвърлят биологичните ограничения. Той се застъпва за радикални човешки подобрения и предвижда свят, в който смъртта е предефинирана, биологичните тела са трансформирани и съзнанието е потенциално качено в машини. Философският постхуманизъм, от друга страна, предизвиква конвенционалните хуманистични традиции и се застъпва за по-критично разбиране на човешкото състояние и технологията. Въпросът дали бъдещето е постчовешко остава отворен и предизвиква продължаване на дебата. Трансхуманизмът ни тласка към бъдеще, в което технологиите играят централна роля в човешката еволюция. Постхуманизмът обаче ни кани да се ангажираме критично с технологиите, подчертавайки важността на различните гледни точки. И двете гледни точки предлагат прозрения, оставяйки ни да размишляваме върху формата на нашето бъдеще в ерата на бърз технологичен прогрес.
Ключови думи: постчовек, постхуманизъм, трансхуманизъм, технология, човешко състояние, бъдеще, изкуствен интелект

Към публикацията »

Подиум

Качество на живот и системата за учене през целия живот: национално представяне

Настоящата статия представлява изследване на образователните и младежките политики и тяхното отражение върху качеството на живот на младите хора в български условия. Анализът е фокусиран върху очертаване на ключовите институции и субекти, които формират умения и знания у младите хора. Основните изследователски въпроси са: Как политиките за учене през целия живот и младежките политики могат да помогнат на младите възрастни да преминат от обучение към заетост? В каква степен тези политики са ефективни и допринасят за подобряване на качеството на живот на младите хора? Целта на статията е да се очертае картината на формалната образователна система в български условия и нейната съпричастност към качеството на живот на младите хора. Политиките за Учене през целия живот са една добра основа за прилагането на ефективни програми, които улесняват интеграцията на младите хора в динамичните пазари на труда. Такива програми са важни в европейски и национален контекст и преодоляват социалното изключване и дистанции.
Ключови думи: качество на живот, учене през целия живот, политики, пазара на труда

Към публикацията »

Българските преводи на Библията. Историята на един неиздаден библейски превод на Св. Синод

Статията представя българските преводи на Библията, като вниманието е фокусирано върху историята на един неиздаден библейски превод на Светия Синод на Българската православна църква. Целта е да се запознае аудиторията с този малко известен превод, да се разгледат историческите факти около неговото създаване и причините, поради които той никога не се публикува. За първи път се публикуват снимки на част от оригинала, съхраняван в касата на Св. Синод.
Ключови думи : Библия, превод, Св. Синод.

Към публикацията »

Мощност на множество

Разкрита е различната роля на еднозначното и обратимо съответствие при крайните и при безкрайните множества. Показано е как броимата безкрайнa мощност алеф-нула на броимото безкрайно множество на естествените числа N се използва като единица мярка за сравняване мощността на различни броими безкрайни множества. Разгледани са важни следствия от това съществено преустройство на теорията на множествата.
Ключови думи: Множество, Мощност, Мерни единици за мощност

Към публикацията »

Семантично ядро на политическите нагласи в контекста на изборния процес

Настоящето изследване дава информация за семантичното ядро на политическите нагласи и изборния процес, чрез установяване на статистическите параметри на променливите прозрачност и адекватност в провеждането на изборите и отношението на гласоподавателите към политическите партии по посока намерението им да гласуват. Апробирани са коефициентите на значимост на изследваните променливи и статистически се доказват закономерности в изследваните конструкти.
Ключови думи: политически нагласи, изборен процес, прозрачност, адекватност

Към публикацията »

Minima moralia

Личностни качества и роли на учителя за формиране на ключови компетентности у учениците

В настоящата статия се анализират някои от личностните качества на учителя, както и ролите, които той изпълнява, по отношение на формиране на ключови компетентности у учениците в средното училище, в контекста на новата образователна политика и особеностите на настоящите поколения. В епохата на глобализма учителят трябва да придобива нови умения и компетентности, чрез които да осъществи изпълнението на нови роли, като това е един непрекъснат и динамичен процес.
Ключови думи: образователен подход, компетентности, умения, нови поколения, роли, личностни качества

Към публикацията »

Вавилон

Общуване с пациента от херменевтично-оркестрална гледна точка. За наративната медицина, която все още е слабо позната в Полша

Превод от полски език: Божидар Ивков. Преводът е направен по: Woźny, A. (2023) Komunikacja z pacjentem z perspektywy hermeneutyczno-orkiestralnej. Rzecz o wciąź słabo rozpoznanej w Polsce medycynie narracyjnej. W: Dziennikarstwo i Media, № 19. https://doi.org/10.19195/2082-8322.19.3, s. 27-40/, с любезното съдействие и съгласие на автора.

Към публикацията »

За професор Божидар Ивков - почитател на наративната медицина, любител на Долна Силезия и читател на „Медиум“

Woźny, Aleksander (2024) O profesorze Bożydarze Ivkovie – wyznawcy medycyny narracyjnej, miłośniku Dolnego Śląska i czytelniku „Medium”

Към публикацията »

Природните закони

Превод по: The Laws of Nature, pp. 157-165, Hans Reichenbach, (1956), The Rise of Scientific Philosophy. University of California Press. Превод от английски език: Тони Ангелов, toniangelov167@gmail.com, студент по Политология, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Към публикацията »

Анонс

Участието на арабските жени на израелския пазар на труда: предизвикателства и постижения

Статията разглежда предизвикателствата, пред които са изправени арабските жени на пазара на труда. Представени са някои техни успешни истории, въпреки значителните трудности, които са срещали по пътя си за постигане на своите цели. Участието на арабските жени на пазара на труда в Израел е много противоречиво и предизвиква широка обществена загриженост през последните няколко десетилетия. Повечето от тези жени страдат от различни предразсъдъци, свързани с тяхното образование, религия, пол, участие в икономиката, политиката, домашни задължения и много други фактори. Въпреки това, те са склонни да бъдат уверени и да разчитат на себе си, за да накарат присъствието им да бъде забелязано и мнението им да бъде чуто, като предприемат различни стъпки, за да реализират мечтите си и да постигнат целите си.
Ключови думи: Арабски жени, израелски пазар на труда, дискриминация, участие, постижения
Introduction

Към публикацията »

Политическото единство и абсолютният враг в политическата философия на Карл Шмит

Изследването на идеите на Карл Шмит винаги е било концентрирано около фундаменталните проблеми на политическия свят. Това обаче оставя някои подвъпроси неизяснени, като пример за подобна концепция е политическото единство. Дефинирането на политическото единство от страна на Карл Шмит съвпада напълно с неговата дефиниция за самото политическо като разделение между приятели и врагове. Поради спецификата на естественото състояние на политическото, което Шмит определя като плуриверсум, политическият субект е тъждествен на политическото единство. Историята обаче трудно допуска осъществяването на идеалните теоретични построения, поради което понякога настъпват конфликти в самите политически субекти, с което те губят своето политическо единство. Тази статия поставя въпроса за последиците от вътрешносубективното разделение и как това се вписва в теорията на Карл Шмит. Най-сериозните последици за политическото е трансформацията на концепцията на врага, защото изключителната ситуация на вътрешнополитическо разделение предполага различна логика. Следователно построението на Шмит трябва да допусне наличието на абсолютизирането на врага в името на оцеляването на политическия субект.
Ключови думи: Шмит, политическо единство, вътреполитическо разделение, политически субект

Към публикацията »

Poiesis

Снимки

Снимки на Елица Тихомирова

Към публикацията »

ХАЙКУ-вдъхновение

Цикъл: Юнско море

Към публикацията »

Рецензии

Vergangenheitsbewältigung не може да се преведе на български. Но може да стане умопостижимо за нас.

Отзив за новоизлязлата книга на Даниела Дечева „Между творчеството и миротворчеството. Наградата за мир на германското книгоразпространение и културата на паметта в Германия“, София, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 2023

Към публикацията »

За „Новите европейци” на Джерард Кестер

Рецензия за книгата: The New Europeans. A Roadmap for Mutual Integration and Democratic Ownership (2020), Peter Lang Publishers

Към публикацията »