NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Към авторите

 Указания за авторите:

 

Научното електронно списание NotaBene публикува статии, есета, преводи и рецензии, свързани с всички аспекти на философските и политическите науки. Негови автори могат да бъдат както утвърдени учени, така и млади изследователи, студенти и докторанти от страната и чужбина. Приемат се материали на български, английски, руски, немски, италиански и испански.

Статиите, преводите и есетата не трябва да надвишават 40000 знака, а рецензиите - 14 000 знака.

Текстът трябва да бъде на Word; шрифт Times New Roman, 12 pt.

Материалите преминават през система за сляпо рецензиране. Ето защо всички идентификации за автора трябва да бъдат изнесени на отделна заглавна страница, която не се изпраща на рецензентите.

Заглавната страница трябва да съдържа:

-          заглавие на български и английски език: сentered, 14 pt, bold;

-          трите пълни имена на автора (авторите) на български и английски език: сentered, 12 pt, bold;

-          институция и e-mail на всеки от авторите: сentered, 12 pt, normal;

Съдържанието, което ще бъде изпратено за рецензиране, трябва да включва:

- заглавие: сentered, 14 pt, bold

- резюме на статията на български и английски език между 150 и 300 думи: justified, 12 pt italic;

- основен текст на статията: justified, 1,25 см first line, 12 pt, normal;

- коментари, ако има такива, се поставят в края на текста преди списъка с използвана литература; те следват номерацията, дадена в скоби вътре в текста;

- списък на литературата - само на цитирани в текста заглавия, всеки източник на нов ред: justified, 1,25 см first line, 12 pt, normal;

- всички схеми, чертежи, графики и илюстрации да бъдат поместени в текста, центрирани. Те трябва да бъдат изпратени и на отделни файлове във формат jpeg.

-  цитирането става вътре в текста, като в скоби се вписва авторът, годината на издаването и страницата. 

Цитати в текста:

(Panova 1980: 29)       

Panova (1980) states that criticism is of extreme importance in decision making.

Цитиране на повече публикации от един и същ автор в една и съща година - след посочването на годината, в която е излязла публикацията, с малки букви (на кирилица или на латиница), без интервал.

Напр.: Според Василева (2009б)...

Бележки:

Номерът на бележката се изписва в квардратни скоби: [], а бележките се поставят след основния текст, преди библиографията.

Библиография: 

Times New Roman, Justified, размер на шрифта: 10 pt.

Библиографските единици трябва да следват азбучния ред на фамилията на авторите. В случаите, при които от един и същ автор има няколко публикации, те се подреждат в хронологичен ред от най-ранната към най-новата.

При литература на кирилица или на различна от латиница азбука след коректното ѝ изписване на съответната азбука в скоби същата литература се изписва и транслитерирана на латиница. Имената на авторите и на списанията / книгите се транслитерират на латиница, а заглавията на статиите се транслитерират или превеждат на английски. Транслитерацията на латиница се осъществява задължително според правилата на съответния език. Оказва се и езикът, на който е ползвана литературата. При цитиране на книги заглавието на книгата се дава в курсив. При цитиране на глава от книга в курсив е отново заглавието на книгата, а при списания - името на списанието.

Книга:

Фукуяма, Ф. 2002. Нашето постчовешко бъдеще. София: Обсидиан. (Fukuyama, F. 2002. Our Posthuman Future. Sofia: Obsidian) [In Bulgarian].

Глава от книга:

Бодрияр, Ж. 1995а. Илюзията за войната. В: Бодрияр, Ж. Илюзията за края. София: Критика и хуманизъм, с. 81 - 84. (Baudrillard, J. 1995a. Ilyuziyata za voĭnata. V: Baudrillard, J. Ilyuziyata za kraya. Sofiya: Kritika i humanizam, pp, 81 - 84). [In Bulgarian].

Cobb, T. & Horst, M. 2001. Reading Academic English: Carrying Learners across the Lexical Threshold. - In: J. Flowerdew & M. Peacock (Eds.). Research Perspectives in English for Academic Purposes, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 14 - 24.

Статия в списание:

Соуза, Н. 2021. Редактирайки бъдещето на човечеството.// Либерален преглед, 56, 15-22. (Souza, N. 2021. Editing Humanity\`s Future // Liberalen pregled, 56, 15-22) [In Bulgarian].

Craik, F. I. M. & Lockhart, R. S. 1972. Levels of Processing: A Framework for Memory Research. // Journal of Verbal Learning & Verbal Behavior, 11(6), 671 - 684.

Уебстраница: автор, година, заглавие на документа, уебадрес, на който публикацията може да бъде намерена. Датата на посещението също трябва да се отбележи, и то преди посочването на електронния адрес. Напр.:

Greely, H. 2020. Human reproductive cloning: The curious incident of the dog in the night-time. STAT [viewed February 02, 2023]. Available from:  https://www.statnews.com/2020/02/21/human-reproductive-cloning-curious-incident-of-the-dog-in-the-night-time/

Текстовете се изпращат по електронен път на: gerp@abv.bg

Всички изпратени ръкописи подлежат на предварителен преглед от редакцията. 
Ако материалите отговарят на целите и обхвата на списанието, както и на научните критерии, те се изпращат на двама независими рецензенти. Въз основа на предложенията на рецензентите редакционната колегия взема решение за публикуване или отхвърляне на представените текстове.