NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

ЕТИКА НА ПУБЛИКУВАНЕ

Списание NotaBene публикува научни статии, студии, есета, рецензии на български, английски, руски, немски, италиански и испански език, както и преводи на български на философски и политологически текстове. Тъй като се основава на разбирането, че изкуството има допирни точки с философските търсения, то осигурява платформа и за поетични текстове и творби на фотографията. Всички материали се публикуват безплатно, като се съблюдават правилата за плагиатство. Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието на своите текстове.

Списанието одобрява и се ръководи от принципите на COPE /Комитет по публикационна етика/

Декларация за свободен достъп:

Списанието е с отворен достъп, следвайки Будапещенската инициатива за свободен и отворен достъп до научните материали в интернет - ВOAI. Съдържанието на всички текстове е напълно достъпно по електронен път и е безплатно. Потребителите имат право да четат, изтеглят, копират, разпространяват или да използват материалите за други законни цели, като са задължени да цитират източника.   

Рецензиране:

Всички статии се изпращат на поне двама анонимни рецензенти според системата за "сляпо" рецензиране. При евентуални разногласия се иска мнението на трети рецензент. Рецензентите трябва да бъдат специалисти в областта и да нямат професионални или лични отношения с автора/авторите на рецензираната статия.  Редакторите носят отговорност да не канят за рецензенти изследователи от същата институция като тази на авторите и/или такива, които са в конфликт на интереси с автора/авторите. Ако рецензентът смята, че може да влезе в конфликт на интереси с автора/авторите, той трябва незабавно да информира за това редакционната колегия. За да избегне възможностите за конфликт на интереси, NotaBene си сътрудничи с широка мрежа от изследователи от различни национални и международни изследователски центрове и институции.  

Отговорности и задължения на участниците в публикационния процес:

Редакторите имат следните отговорности:

- Трябва да потвърдят получаването на представените ръкописи в рамките на три работни дни;

- Трябва да направят предварителна преценка и да насочат материалите за рецензиране;

- Трябва да осигурят поне двама анонимни рецензенти, които да оценят предложения материал;

- Не трябва да канят за рецензенти специалисти, които работят в същата институция като тази на автора/авторите и/или такива, които могат да влязат в конфликт на интереси с автора;

- Не могат да използват текстове или данни от представените ръкописи за собствени цели преди ръкописите да бъдат публикувани.

Авторът(ите) имат следните отговорности:

- Гарантират, че предлагат оригинални ръкописи;

- Трябва да се запознаят с инструкциите към авторите, публикувани на интернет страницата на списанието;

- Не трябва да представят ръкописи, които вече са публикувани някъде, но се допускат съвместни публикации с издания, които излизат на хартиен носител, а също и анонси към бъдещи печатни издания.

Рецензентите имат следните отговорности:

Да се отнасят поверително към ръкописите;

В случай че установят, че се намират в конфликт на интереси с автора на представения материал за рецензиране, те трябва незабавно да информират за това редколегията на списанието;

Да не използват части или данни от текстовете, които рецензират, преди тяхното публикуване.