NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Човекът-машина

В този брой

Списание NotaBene Брой 55 (2022) Водещ броя: Гергана Попова

Тема на броя: Човекът-машина

Кванти, рационалност и архаични образи

 • Автор: Иван Борисов Кацарски, Институт по философия и социология, pessoko@gmail.com
 • Рубрика: Тема на броя
 • Брой: Човекът-машина

В центъра на анализа са парадоксите на квантовата механика. Атомите и субатомните частици разкриват такива свойства, които са неприсъщи на телата и силите в макросвета: корпоскуларно-вълнов дуализъм, отсъствие на континуитет в пространството и времето, непроследимост на трансформациите между състоянията на частиците. Единствените закони, които се оказват еднакво валидни в макро- и микросвета, са законите за запазване на енергията, момента (momentum) и заряда (charge). Валидните в макросвета категории (причинност, прекъснатост и непрекъснатост, процесуалност, пространство и време) загубват валидността си в света на микрочастиците. В такъв контекст се разглежда въпросът за кризата на класическата рационалност и за езика, който би бил адекватен за описание на квантовите явления. Аргументира се твърдението, че математическият език, който се справя успешно с парадоксите на квантовата физика, не е и не може да бъде самодостатъчен и че той неизбежно е в диалог с други, много по конкретни и близки до обикновения човешки опит. Нещо повече, именно поради парадоксалността на квантовата механика, дори нейните създатели намират за удобно да прибягват до образи, характерни за магико-митологичното съзнание и поезията. Дисконтинуитетът на квантовите явления намира аналог в магическото преобразяване на персонажи от митологията и приказките. Така науката, която, в стремежа си към абсолютна обективност, прогресивно се е освобождавала от антропоморфните представи, открива в глъбините на материята (както и в singularities на космическата еволюция) аналози на образите на архаичното съзнание и техните метаморфози.
Ключови думи: квантова физика, микрочастици, причинност, рационалност, митология, поезия, метаморфози.

Към публикацията »

Подобряване на човека – търсене на съвършеното човешко същество

 • Автор: Сесил Юзерджан, докторант, СУ "Св. Климент Охридски", s.ozergan@gmail.com
 • Рубрика: Тема на броя
 • Брой: Човекът-машина

Концепцията за подобряване на човека се превърна в обширна тема за дебати особено през последните години. Развитието на науката и технологиите показва, че хората скоро ще могат да преоформят и манипулират човешката биология не непременно за медицински цели. Тази статия ще обсъди накратко подобряването на човека, значението на това подобрение и неговия обхват. Основният фокус ще бъде върху противоречивите биомедицински интервенции, които имат за цел да подобрят човешката форма и функциониране. Текстът ще посочи неотложността на това да се мисли за понятието и дефиницията за човешко същество в резултат на настоящите биотехнологични разработки, които обещават радикална трансформация на човешкото състояние. Той ще анализира противополжните позиции на авторите, които подкрепят и отхвърлят усъвършенстването на човека, като се спре на интелектуалното движение на трансхуманизма, от една страна, и неговите критици, от друга. Също така в контекста на трансхуманистичните представи за радикално трансформиране на човека чрез широк спектър от методи за подобряване ще бъдат засегнати концепциите за човешкото състояние и човешката уязвимост.

Ключови думи: човешко усъвършенстване, технология, човешкото състояние, трансхуманизъм, постхуманизъм,

Към публикацията »

Философские подходы к взаимосвязи искусственного интеллекта, кибернетики и сознания

 • Автор: Кенуль Гахраманова, Диссертант Бакинского государственного университета, Баку, Азербайджанская Республика
 • Рубрика: Тема на броя
 • Брой: Човекът-машина

В статье исследуются философские подходы к взаимодействию искусственного интеллекта, кибернетики и сознания. Здесь анализируются появление отражателей и роботов, изобретение цифровой вычислительной машины Ч. Беббиджем и стратегические задачи, поставленные технологически развитыми странами. Исследуется развитие и применение робототехники, исследовательской парадигмы, сфокусированной на изучении возможностей искусственного интеллекта, для которого используется широкий спектр программного обеспечения для умственной деятельности человека. Физико-химические свойства и конструктивные особенности компонентов робота, в целом, кибернетики, математики и программного обеспечения развивались быстрее. Здесь, помимо новых численных методов, таких как нечеткая логика, нейронные сети, эволюционные вычисления и т.д., и в частности, вычислительный интеллект, который предполагает совместное использование, выступает в качестве основной методологии. Кроме того, в контексте развития искусственного интеллекта в глобальной технологической среде объектом исследования стала проблема защиты свободы духовного сознания человека.
Ключевые слова: искусственный интеллект, кибернетика, робот, робототехника, сознание, цифровая вычислительная машина.

Към публикацията »

Подиум

Платон, пространството и Магрит

 • Автор: Александър Лозев, Независим изследовател, ael_2@yahoo.com
 • Рубрика: Подиум
 • Брой: Човекът-машина

Разбирането за пространство служи при изясняване на връзката между сетивни образи и абстрактно знание. В контраст са поставени философстването на Платон и творчеството на Рене Магрит.
Ключови думи: изкуство, Платон, пространство, Магрит

Към публикацията »

Гражданско образование: преподаване на умения за конструктивен диалог

 • Автор: Елена Теофилова Цветкова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, elenattsvetkova@gmail.com
 • Рубрика: Подиум
 • Брой: Човекът-машина

В учебната програма по гражданско образование като част от процеса на учене през целия живот е включено развитието на т.нар. меки умения. Комуникационните умения, като част от меките умения, се преподават във връзка с умения за решаване на проблеми и разрешаване на конфликти. Един от аргументите, които се защитават в тази статия, е, че преподаването на умения за ефективна комуникация с намерението да се избегне конфликт или да се реши проблем би попречило на откритата комуникация, защото създава пристрастие към целта на разговора. Вместо това, по-продуктивен начин за влизане в разговор би бил отворен подход по отношение на различните мнения и с възможност да се научи нещо ново. Вторият аргумент е, че креативност в ежедневния диалог, разглеждана като свойство на всички езикови употреби, може да се приложи към идеята на Грайс за импликатура на разговора като начин за изразяване на положително послание, което гарантира по-добро разбиране, като същевременно се зачита слушателят и социалният етикет.
Ключови думи: импликатура, гражданско образования, комуникационни умения, конструктивен диалог

Към публикацията »

Теория на справедливостта на Джон Ролс

 • Автор: Светослав Иванов Стоянов, Университет за Национално и Световно Стопанство, slavani@abv.bg
 • Рубрика: Подиум
 • Брой: Човекът-машина

В произведението си "Теория на справедливостта" Джон Ролс прецизира по брилянтен начин представите ни за социалната справедливост, като комбинира парадигмите за свободата (на индивида) и равенството (на индивидите) в обществото за целите на своята концепция. Ключово място в този сценарий заемат двата принципа на справедливостта (в контекста на безусловността на личната свобода и условността на социално-икономическото неравенство): мисловни продукти на участниците в хипотетично обоснована изходна позиция с нестандартен инструментариум – (накратко) т.нар. було на незнанието. Всичко това – като справедлив, ergo честен процес – гарантира априори (sensu Ролс) конституирането основите(базисните институции) на едно съвременно (пазарноориентирано, демократично и т.н.) и справедливо общество. В последващото кратко изложение се акцентира именно върху по-важните елементи от философията на Дж. Ролс и книгата му за справедливостта на съвместната ни екзистенция.
Ключови думи: теория на справедливостта, справедливост, справедливостта като равнопоставеност, социална справедливост, изходна позиция, було на незнанието, процедурна справедливост, правило максимин

Към публикацията »

РАЗНООБРАЗИЕТО НА НОВИ РЕЛИГИОЗНИ ДВИЖЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ: ЕВРОПЕЙСКОТО ИЗМЕРЕНИЕ

 • Автор: Марио Маринов, ЮЗУ "Неофит Рилски", mario_marinov@swu.bg
 • Рубрика: Подиум
 • Брой: Човекът-машина

Основният проблем на тази статия е как основните концепции за разнообразие и стандартизация могат да бъдат приложени към въпросите, свързани с новите религиозни движения. Този социален феномен обикновено се появява на микронивото на обществото, но в конкретните си прояви може да повлияе на начина, по който основни проблеми като толерантност, глобализация, национализъм и права на човека могат да повлияят на други сфери на социалния живот. Твърдението на статията е, че новите религиозни движения (НРД) носят разнообразие и често се възприемат като предизвикателство пред стандартизацията. Следователно един от проблемите по отношение на НРД, с които широкото общество често се сблъсква, е липсата на предсказуемост, която Elchardus (2010-a, 11) свързва със стандартизацията.
Ключиови думи: разнообразие, стандартизация, нови религиозни движения

Към публикацията »

Вавилон

АПОЛОГИЯ НА ЛУДИЯ

По случай навършването на 165 години от кончината на един от най-оригиналните руски религиозни философи, Пьотър Чаадаев (1794-1856), издателство "Парадокс" публикува двете най-известни негови творби - "Философски писма" и "Апология на лудия" - в превод на колегата д-р Камен Лозев. За отбелязване на годишнината "Нотабене" предлага на своите читатели "Апология на лудия" в превода на Камен Лозев.

Към публикацията »

Анонс

Диференцирана Европа. Инициативата на Макрон за Европа

 • Автор: Катерина Климоска, докторант, Университет в Скопие "Св. Кирил и Методий, katerina.klimoska@ukim.edu.mk
 • Рубрика: Анонс
 • Брой: Човекът-машина

Тази статия анализира диференцираната интеграция на Европа чрез Инициативата за Европа на френския президент Еманюел Макрон. Наред с това тя разглежда темата за наднационалността и междуправителствеността в подхода на същата Инициатива за Европа. Текстът също така сравнява Бялата книга за Европа с френската концепция.
В статията са използват дедуктивни и индуктивни методи на изследване. В резултат от проведения анализ са изведени различни заключения. Едно от основните от тях е, че бъдещето на Европа е на диференцирана интеграция, с изпълнени основни предпоставки, които ще предотвратят разпадането.
Ключови думи: Диференцирана интеграция, Европа, ЕС, Франция

Към публикацията »

Върху проблема за концептуалната рамка

 • Автор: Радослав Георгиев Оведенски, студент по Философия, Югозападен университет „Неофит Рилски“, radi_ovedenski@abv.bg
 • Рубрика: Анонс
 • Брой: Човекът-машина

Статията е посветена на проблема за концептуалната рамка. Обхванат е период от двадесет години от историко-философския генезис – втората половина на двадесети век. В този период проблемът е дискутиран и надлежно изследван. Представени са позициите на три водещи фигури в областта на логическия позитивизъм – Рудолф Карнап, Уилърд ван Орман Куайн и Карл Попър. Застъпено е твърдението, че концептуалната рамка е инструмент на търсещия за създаването на понятия. Изявена е теоретична позиция във възгледите и разбиранията на автора по разгледаните в текста въпроси. Изложен е целият процес на конструиране на концептуалната рамка – от пространствено-времево подредената система на наблюдаемите предмети и събития, през понятието за реалност, през системата на числата. Обърнато е внимание на въпроса за природата на философския въпрос за съществуването или реалността на числата, проблемът за съществуването на класовете и онтологическата относителност, определянето на термините. Разгледани са последователно собственият език и привичните термини. Отдадено е внимание на мита за концептуалната рамка. Изследването стига до състоянието на transcend.
Ключови думи: концептуална рамка; митът за концептуалната рамка; онтологическа относителност; логически позитивизъм.

Към публикацията »

„КЪМ ЕДИНЕН СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНАТА МЛАДЕЖ“: ВЪПРОСЪТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА МЛАДЕЖТА В НАЙ-РАННИТЕ ГОДИНИ НА СОЦИАЛИЗМА В БЪЛГАРИЯ

 • Автор: Петя Вълкова Ангелова, докторант, Софийски университет „Св. Климент Охридски", petyavvulkova@gmail.com
 • Рубрика: Анонс
 • Брой: Човекът-машина

В статията се представя в хронологичен план развитието на идеята за обединение на цялата българска младеж в единна организация, с което се цели масово овладяване на младежта чрез поставянето й под контрола на Отечествения фронт и по-конкретно на комунистическата партия. Текстът разглежда периода между 1944 и 1949 година и се опитва да представи основните етапи, които довеждат до създаването на съюза, като особено внимание се отделя и на факторите, които пречат на неговото безпроблемно основаване и функциониране.
Ключови думи: младеж, социализъм, пропаганда, организации, съюзи, комунизъм

Към публикацията »

Лидерство и лидерски умения

 • Автор: Йорданка Стоилова Койчева, Югозападен университет „Неофит Рилски“, sewnid@abv.bg
 • Рубрика: Анонс
 • Брой: Човекът-машина

Настоящата статия е фокусирана върху изследване на лидерството и лидерските умения като важна страна на съвременния живот. Лидерите се проявяват в различни области на организацията и от тях зависят много неща, свързани с дейността, резултатите, постиженията както в индивидуален, така и в общностен и организационен контекст. Анализът се концентрира върху лидерството като явление и неговите измерения. Проследява се логиката на развитие на теориите за лидерство според индивидуалните перспективи и аспектите на феномена, като се изясняват основните детерминиращи елементи на лидерството, които създават определен консенсус в научната литература и осигуряват обединяваща перспектива на идеите. Разгледана е неразривната връзка между лидерството и управлението, тяхното взаимно допълване, като в същото време и различност. Основен извод на статията е, че лидерството е резултат от взаимоотношенията между лидера и неговите последователи; личните качества, поведения и умения на потенциалния лидер са от ключово значение, те се проявяват при определени условия, като важна е способността на лидера да бъде адекватен на очакванията на хората, да предлага действия, които съответстват на желанията и потребностите им. В същото време лидерът в организацията трябва да достигне до по-общите цели и мисия, които организацията преследва.
Ключови думи: лидерство, управление, лидер, последователи

Към публикацията »

Poiesis

МАЙСТОР МАНОЛ

 • Автор: Румънска балада. Превод от румънски език: Елена Тодорова
 • Рубрика: Poiesis
 • Брой: Човекът-машина

Към публикацията »

Ръжда. Фотографии и фотоколажи на Николай Пандърски

На 28.10.2018 г. от екипи на ЕСО ЕАД се извършват работа по въздушни електропроводи 110 кV в близост до подстанция „ЧЛК Ихтиман“ 110/20 кV. При изпълнение на дейностите е използвана автовишка „КАМАЗ АПТ-35“. В коша на автовишката са двама ел.монтьори. При прибиране на шарнирната стрела се скъсва заварка на неподвижна опора между рамената на стрелата, вследствие на което стрелата и коша политат към шасито на автовишката. Загива един от електромонтьорите.
С оглед осигуряване на безопасност при използване на автовишките модел „КАМАЗ АПТ-35“, дружеството спря използването им и пристъпи към процедура за проверка, чрез безразрушителен контрол (дефектоскопия) на заваръчните детайли на всяка една от петте броя автовишки в експлоатация.
След разглобяване на автовишките, отделяне на заваръчните детайли и почистването им от ръжда и боя, бяха използвани: капилярен метод с проникващи течности и магнитно-прахов метод за дефектоскопия. В резултат беше установено, че при голяма част от заварките има несплавяне на материала, както и възникнали пукнатини.
Допълнителният елемент към всяка една от фотографиите ги претворява в картини от абстрактния свят на изображенията сътворени от ръждата. Серията включва: “Шесто чувство“, „Време разделно“, „Диоген“, „Овчедушие“, „ SONY-the best“, „Гейшата“, „Змийско око“, „Те са тук“, „Скат“, „Страшният съд“, „Центурион“, „Нежност“, „Корабокрушение на залез“, „Нощна буря“, „Юлско утро“, „Крокодила“. 

Към публикацията »

Рецензии

В творческия диапазон между логическото и магическото

 • Автор: Нонка Богомилова, Институт по философия и социология, БАН, nonka_bogomilova@mail.bg
 • Рубрика: Рецензии
 • Брой: Човекът-машина

Към публикацията »

Светоусещане и творчески превъплъщения

 • Автор: Нонка Богомилова, Институт по философия и социология – БАН, Nonka_bogomilova@mail.bg
 • Рубрика: Рецензии
 • Брой: Човекът-машина

Към публикацията »