NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Списание NotaBene Брой № 12 (2009)

Тема на броя: ЖЕНИТЕ: РЕЛИГИОЗНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ИМПЛИКАЦИИ

Женското начало в религиите

Статията предлага един по-необичаен подход към проблема за изследване на женското начало в религиите – подход, основан на етимологичното определение на понятието религия и трансперсоналното разбиране на несъзнаваното и връзката му с религиозността. Прокаран последователно, този подход води до извода, че съществуват религии, в които човекът се мисли като разделен от божествения първоизточник, каквито са юдео-християнските религии, които са и религии в собствения смисъл на думата, и религии или по-скоро вярвания, в които връзката не се преживява като прекъсната, а човекът се мисли в единство с божественото.

In this paper a slightly unusual approach to the problem of feminine principle in religion is proposed. This approach is based on the etimological definition of religion and understanding of unconscious and its connection with religion in terms of transpersonal psychology. When consistently followed, this approach leads to the conclusion that we may distinguish two types of religions: religions of separation and religion of unity.

Към публикацията »

Жената, религията, фундаментализмът от гледна точка на исляма

Резюме:
Когато се дискутира темата за фундаментализма, винаги се намесва и тази за пола, по-специално
за ролята и мястото на жената в ислямската религия. Настоящата статия поставя въпроса за отношението между традиция и модерност, булото като тенденция на равенство или неравенство, емблема на радикална ислямистка политика или белег за фундаментализъм? Съпоставителният анализ проследява мястото на мюсюлманката на Запад и в мюсюлманския свят, както и ролята й днес от гледна точка на кораничния текст и западната интерпретация. Патриархалната интерпретация на Исляма предполага маргинализация на жените и обособяването им в отделна сфера, а всъщност техните права са гарантирани от Корана и са равни с тези на мъжете. Има ли място днес за признаване на различните форми на религиозност?
Ключови думи: ислям, жената, религия, фундаментализъм

Abstract:
When we discuss the theme about fundamentalism it is always involved also this one about sex, more particularly about the role and place of the woman in the Islamic religion. The present report puts the questions about the relation between tradition and modernity, the veil as a trend toward equality or inequality, as the emblem of a radical Islamist policy or a sign of fundamentalism. The comparative analysis will follow the place of the Muslim woman in the West and the Muslim world, her role today from the point of view of the Koranic text and the West interpretation. The patriarchal interpretation of Islam suggests the marginalization of women and their separation in a definite sphere but, in fact, their rights are guaranteed by Koran and they are identical with those of men. Is there a place for the acknowledgement of the different forms of religiousness today?
Key words: Islam, woman, religion, fundamentalism

Към публикацията »

Протестантството в България и жените

The present article concerns the history of woman's emancipation in the context of Protestantism in Bulgaria from a sociological point of view. It contains a three conceptual levels of analysis of woman's emancipation:

1. Women's emancipation within Protestant churches and organizations themselves.
2. Women's emancipation concerning other Protestant institutions (schools for example), related to both Protestants and non-Protestants.
3. Women's emancipation regarding the influence of Protestantism on society.

Keywords: Protestantism, woman's emancipation, historical sociology, nationalism

Статията засяга историята на еманципацията в контекста на протестантството в България от социологическа гледна точка. Тя съдържа три концептуални равнища на анализ на еманципацията:

1. Еманципация в рамките на самите протестантски църкви и организации.
2. Еманципация, отнасяща се до други протестантски институции (например училища) и засягаща както протестанти, така и не-протестанти.
3. Еманципация, свързана с влиянието на протестантството върху обществото в по-общ план.

Ключови думи: протестантство, еманципация, историческа социология, национализъм

Към публикацията »

Женската политическа амбиция

Резюме
В статията се правят се разглеждат различни фактори, обуславящи степента и формите на женската политическа амбиция: социализационният процес, който налага определени роли на жената; политическите партии и държавните институции; интересите на различни социални прослойки от развитие или затормозяване на женската политическа амбиция.

Summary
In this paper are made some conclusions about the women ambition to be political informed, to participate actively in the political life, to make political career. Some factors are analyzed: the socialization process, the political parties’ and state institutions’ behavior, the interests of some influential social groups in the society.

Към публикацията »

Жените в политиката: за и против квотния принцип

Резюме
В статията се разглежда квотният принцип като средство за преодоляване на джендърния дисбаланс в политическите институции. В първата част се обобщават основните аргументи в полза на този принцип. Втората част е фокусирана върху уязвимите места на разглежданата аргументация. Посочват се няколко аргумента срещу квотния принцип: (1) По-голямото количество жени в политическите ръководни органи не води непременно до по-адекватна защита на интересите на жените; (2) Квотите възраждат и укрепват един стереотип, който не е в полза на жената – стереотипът за жената като „слабия пол”, който се нуждае от покровителство; (3) Налагането на квотите предразполага към политическа пасивност у жените. В статията се защитава тезата, че джендърният паритет е цел, за която следва да бъдат полагани системни и продължителни усилия. Паритетът обаче трябва да бъде постиган, а не налаган. Посочват се два фактора, от чието преодоляване зависи степента на женското участие в политиката: (1) трудностите на жените при съвместяване на професионалния и семейния живот; (2) исторически наложилият се и широко поддържан от днешните медии стереотип, че политиката е мъжка работа.

Women in politics: the pros and cons of the quota
Principle

Summary
In the article the quota principal is viewed as means for overcoming the gender disbalance in the political institutions. The first part is a summary of the main arguments defending this principle. The second part is concentrated on the weak points of the argumentation. There are a few arguments against the quota principle: (1) The larger number of women in the leading political organs does not necessarily means that their interests are represented more adequately; (2) The quotas revive and support a stereotype which is not in favour of women – the stereotype for them as the „weak gender”, which needs patronage; (3) The applying of the quotas predisposes political passivity in women. The article defends the thesis that the gender parity is a goal for which systematic and continuous efforts need to be made. However, the parity has to be reached, not imposed. The degree of women participating in politics depends on the overcoming of two factors: (1) the difficulties women have dealing with both professional and family life; (2) the historically imposed and widely supported by nowadays media stereotype that the politics are for men.

Към публикацията »

Подиум

Византийските имигранти в Италия и ренесансовият спор за предимството на Платон или Аристотел

This essay presents the chronology and evolution of the famous Renaissance debate on Plato’s superiority over Aristotle and the historical figures who took part in it. It also aims to find arguments in support of the interpretative thesis sustained here, which is the following. The debate on Plato’s superiority over Aristotle was internal to the society of Greek exiled scholars in Italy and, as a consequence of this, its scope (in terms of duration, number of participants and influence on other philosophers) remained quite restricted.

Към публикацията »

Вавилон

Анонс

Земната Венера, или за красотата в ренесансовата естетика

Резюме
Женският образ, доколкото съществува като част от християнския религиозен канон, е строго конфигуриран, двуизмерен. Средновековната естетика акцентира предимно върху сцени от Библията и различни жития на светци. В тях фигурира единствено образът на Девата. В началото на 14-ти век живописта се превръща в едно от водещите изкуства на Ренесанса. Тогава се преоткриват античните разбирания за красотата и се обръща особен интерес върху митологията. Във Флоренция новите меценати на изкуството – семейство Медичи, настойчиво толерират развитието на ново културни процеси. В кръга около тях се събират имена като Марсилио Фичино, Анджело Полициано, Сандро Ботичели. Фичино прокарва чрез преводите на Платон идеята за съзерцателната красота, която трябва да се види „зад” формата на тялото. Именно тогава художници като Филипо Липи и Ботичели преинтерпретират досега съществуващия образ на Дева Мария, за да го заменят с митологичния образ на богинята Венера. Прототип за ренесансовите художници става градската жена, чиято красота се вплита в най-различни сюжети. По този начин Ренесансът преоткрива голото женско тяло за света.

Summary
Woman image, as far as it is a part of the Christian canon is strictly configurated, two-dimensional. Aesthetics of Middle Age makes accent mostly on scenes from the Bible and the different books from the saints. In them there is only the image of The Virgin. In the early 14-th century the art of painting become one of the most important art in Renaissance. Then become a revealing of the Ancient understandings for Beauty and the mythology takes an important place. In Florence the new Maecenas of the art – The Medici family are tolerating the progress of the new formed cultural processes. They are surrounded by names like Marsilio Ficino, Angelo Poliziano, Sandro Botticelli. From the translations of Plato Ficino promote the idea of the contemplating beauty, which have to be seen “behind” the form of the body. These painters like Filippo Lippi and Botticelli give a reinterpretation of the image of Virgin Merry and they replace it with the mythological image of the goddess Venus. A prototype of the Renaissance painters became the woman from the city and her beauty implicate in different subjects. This way the Renaissance reveals the naked body for the world.

Към публикацията »

Poiesis

Ресурси