NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Игрите, които хората играят

В този брой

Списание NotaBene Брой 45 (2019) Водещ броя: Гергана Попова

Тема на броя: Игрите, които хората играят

Радио интервю от 1976 г. на Джон Мърсън със сър Исая Бърлин на тема „Човешката свобода“

  • Автор: Исая Бърлин. Превод от английски език: Делян Анакиев, студент в Югозападен университет „Неофит Рилски“, E-mail: anakiev.d@abv.bg
  • Рубрика: Тема на броя
  • Брой: Игрите, които хората играят

Текстът е превод на известно радио интервю с големия английски философ - сър Исая Бърлин. В него Бърлин се фокусира върху темата за човешката свобода. Той отрича теориите, които смятат човека за детерминиран продукт на вътрешни импулси или външни обстоятелства. Бърлин се позовава на възгледите на Кант, за да защити идеята за отговорността на човека като основа и проява на човешката свобода.

Към публикацията »

Онлайн ролевите видеоигри: симулацията и чудният свят на възкресението

През призмата на понятията на Бодрияр „симулация“ и „симулакрум“ текстът анализира един важен културен и социален феномен на съвремеността – развитието, интереса и пристрастяването към онлайн видео-игрите и най-вече към техния подвид – MMORPG (онлайн ролеви видео игри с множество играчи). В него се разглежда проблематичния процес на сливане на действително и виртуално във видеогрите, предизвикано от техния специфичен статут: размиването на границите между реалното време и пространство на играча и виртуалното време-пространство на играта; заимстването на правила, действия и възможности от реалния свят, съчетано с фантастични и приказни герои и ситуации. Проследяват се различни фактори за атрактивността на играта – от една страна все по-усъвършенстващата се компютърна графика, постигната с помощта на дигиталните технологии, и от друга страна, свободата, която играта предоставя в избора на персонаж, роля, пол, раса, външност, поведение. Анализира се виртуалния свят на играта като задоволяващ множеството разнообразни потребности на играча, което всъщност води до потъване в играта, загърбване на актуалния живот и объркване на представите за това какво е позволено и възможно в играта и в реалността. Статията изказва хипотезата, че изключването на човешкото тяло от играта в частност, но и от виртуалната мрежа като цяло е причина за нарушаване на екзистенциално-феноменологичната връзка със света и в този смисъл представлява съществен фактор, обуславящ както изтъняването на социалните връзки в съвременния свят, така и диагностицирането на нови психични разстройства, свързани с интернет пристрастяването.
Ключови думи: интернет зависимост, видеоигри, mmog, виртуален свят, симулация

Към публикацията »

АРХИТЕКТУРНИ ИГРИ И РЕЗУЛТАТИ: РАЖДАНЕТО НА АРХИТЕКТУРАТА НА КОЛЕКТИВНОТО ЖИЛИЩЕ. ЧАСТ 1.

Калин Николов Коев е роден в София през 1952 година. През 1978 година завършва ВИАС (сега УАСГ), през 1985 става доктор на науките в същия университет и до 1990 година е преподавател в него. От 1990 година до сега живее и работи в Испания. В този период заема различни научни и технически длъжности, между които изследовател в университета в Кантабрия и генерален директор по водите в едноименната автономна област. През 2001 година става доктор на науките в споменатия университет. Има над 150 публикации в различни области на знанието, много от които изнесени на конгреси и симпозиуми. През 2016 година публикува на испански език книга с поезия и фотография - Diversiones y reflexiones (
Развлечения и размишления).
Настоящият текст е част от по-обширно изследване, посветено на архитектурата на колективното жилище от края на 19. век до наши дни. В началото му е изказано и анализирано определение за архитектурата, като по-нататък са изследвани по-важните етапи от развитието на архитектурата на колективното жилище – от нейната поява до Втората световна война. Специално внимание е отделено на училището Баухаус в Германия заради големия му принос при създаването и развитието на този вид архитектура.
Ключови думи: Баухаус, ВХУТЕМАС, архитектура на колективното жилище, модерна архитектура, Корбюзие, Нимайер

Към публикацията »

Философската херменевтика: между Гадамер и Рикьор. Част 1

Целта на статията е сравнение между работата на Ханс-Георг Гадамер и тази на Пол Рикьор. В първата част са очертани произходите и фонът на техните подходи: фундаментална онтология (Мартин Хайдегер); философска антропология и трансцендентална феноменология (Едмунд Хусерл). Съответните възгледи за естеството на езика са разгледани с фокус върху мотивации. При открояването на два варианта за философска херменевтика, вниманието е върху визията за дискурс на хуманитарните науки. Тук e проследена също комплексна идея на Рикьор за ролята на ‘въображение’-то между ‘текст’ и ‘действие’. На този етап един обобщаващ сегмент подготвя за изследване значимостта на темпоралността. Във втория етап, съпоставянето на аспектите на последната позволява яснота за водещите мотиви у двамата мислители. Заключителната част е обзор върху възможността за критика и предимствата в различни задачи на херменевтиката.
Ключови думи: философска херменевтика, крайност, конфликт на интерпретациите, eзиковост, текстуализация, темпоралност, продуктивно въображение

Към публикацията »

Философската херменевтика: между Гадамер и Рикьор. Част 2

Целта на статията е сравнение между работата на Ханс-Георг Гадамер и тази на Пол Рикьор. В първата част са очертани произходите и фонът на техните подходи: фундаментална онтология (Мартин Хайдегер); философска антропология и трансцендентална феноменология (Едмунд Хусерл). Съответните възгледи за естеството на езика са разгледани с фокус върху мотивации. При открояването на два варианта за философска херменевтика, вниманието е върху визията за дискурс на хуманитарните науки. Тук e проследена също комплексна идея на Рикьор за ролята на ‘въображение’-то между ‘текст’ и ‘действие’. На този етап един обобщаващ сегмент подготвя за изследване значимостта на темпоралността. Във втория етап, съпоставянето на аспектите на последната позволява яснота за водещите мотиви у двамата мислители. Заключителната част е обзор върху възможността за критика и предимствата в различни задачи на херменевтиката.
Ключови думи: философска херменевтика, крайност, конфликт на интерпретациите, eзиковост, текстуализация, темпоралност, продуктивно въображение

Към публикацията »

Подиум

Поколения и житейски кризи

Жизнените кризи (де)
мобилизират различни биографични, социални и културни ресурси. Те могат да са свързани както с оттегляне или несправяне със социални задачи и ангажименти като например уволнение, пенсиониране, изпадане от образователния цикъл, така и с преживяване на гранични, екзистенциални ситуации като тежка болест, смърт, раздяла с близък човек. Съответно тяхното преодоляване е сложно протичащ процес, който предполага (пре)конструиране на определени социални и културни образци на „ефективната“, „адекватна“ и „нормална“ реакция на промяната в здравния, професионалния, социалния и т.н. статус.
Каква е ролята на поколението/поколенческата принадлежност в този процес на преконструиране? Кои теоретични приноси към социологическата и историческата концепция за поколението са релевантни за изследването на житейските кризи? Кои модели на справяне с кризата могат да се разглеждат като предетерминирани от поколението?
В отговор на тези въпроси настоящият текст прави опит да разгърне историческа и аналитична перспектива на „проблема за поколенията“, използвайки като отправна точка известното есе на Карл Манхайм и позовавайки се на биографични интервюта и фокус-групи с грижещи се за хора с увреждания. Разгледани са три продуктивни сечения на понятието за поколение: поколение и жизнен цикъл, поколение и предаване на ценностите и поколение и социална промяна, които предоставят широк набор от възможности за проследяване на различни моменти в изграждането на социалните и културните идентичности, в това число и техните трансформации и дисконтинуитети.
Ключови думи: Поколение, житейска криза, жизнен цикъл, предаване на ценностите, социална промяна

Към публикацията »

Истина, злочестие, любов

Статията е посветена на възгледите на Симон Вейл в контекста на единството на нейното творчество и живот. Текстът определя философско-религиозното мислене на Вейл като екзистенциално-метафизическо и в подобна перспектива анализира специфичните понятия, които тя разработва. Акцентирано е върху темата за злочестието, за свободата и необходимостта, за приятелството и свръхестествената любов. През призмата на възгледите на Вейл се залага хипотезата за екзистенциалния характер на истината, за това, че тя не е логическа конструкция, а е постижима като уникално екзистенциално събитие на границата на живота и смъртта.
Ключови думи: Симон Вейл, злочестие, свръхестествена любов

Към публикацията »

Произходът на конспиративните теории срещу масонството в началото на 21. век

Към края на XX век започва да се развива схващането, че масонският орден е свързан с различните сатанински култове, както и с ордена на просветените мислители, съществували в Бавария в края на 18 век - илюминатите. Освен това, множеството теории на конспирацията поддържат възледите, че илюминатите, използвайки масоните, действат, за да превземат света чрез контрола на силовите центрове в света. По-задълбочено изследване на историята и на доктрините на двата ордена обаче показва, че това са две съвсем независими тайни общества, установени в различно време и в различен идеологически контекст. Текстът проследява именно тези разлики в ученията на масоните и илюминатите, като набляга върху последствията от неточностите на конспиративните теории.
Ключови думи: масонство, илюминати, тайни общества, теории на конспирацията

Към публикацията »

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА СЪВРЕМЕННИЯ СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА

Статията изхожда от положението, че в днешните организации голяма част от дейностите се извършва под формата на проекти. По същество това е широка област, която изисква изпълнение на разнообразни административни задачи и умения за тяхното управление. Практическият опит на много компании показва, че автоматизирането на процеса, чрез внедряване на програмни продукти за управление на проекти PMS (Project management software) и проследяване на задачите (Task Tracker) значително повишава ефективността в дейността на организацията. Поради тази причина на пазара съществува голямо разнообразие от технически решения за изграждане на системи за проследяване и управление на задачите, което значително затруднява компаниите при избора на такива средства за внедряване. От друга страна динамичното развитие на информационните технологии и постоянното търсенето на кампаниите налагат да се предложи нова класификация на програмните продукти за проследяване и управление на задачите. Настоящият текст предлага различни класификации на подобни софтуери.
Ключови думи: програмни продукти за управление на задачи, управление на проекти, проследяване на задачите, софтуер

Към публикацията »

Minima moralia

Reader’s Form: East of Eden by John Steinbeck

Към публикацията »

Вавилон

Анонс

Информационната война между Европейския съюз и Русия. Човешките права и демокрацията - фалшивите новини, теориите за конспирацията и езикът на омразата в епохата на пост-истината

Целта на изследването е да разгледа информационната война между ЕС и Русия - както по отношение на дискурсите и тактиките на съвременната демокрация, така и спрямо стандартите на човешките права. В подобен контекст статията прави дискурсивен анализ на фалшивите новини относно развитието на демокрацията, човешките права и политическата комуникация. Разглеждат се фалшивите новини, базирани върху конспиративните теории, които водят до език на омразата и се проследява възприемането им през призмата на човешките права и демократичните ценности. Изследването предлага дефиниция за фалшиви новини с оглед на обяснението на тяхното влияние в обществото.
Ключови думи: информационна война, проверка на факти, демокрация, човешки права, фалшиви новини

Към публикацията »

Етико-естетически дискурс на религиозния екзистенциализъм на Сьорен Киркегор („Или-Или“)

Изследването е посветено на философския синтез между етика и естетика в произведението "Или-или" на Сьорен Киркегор. Духовната трансформация на човека минава през тристадиен процес на развитие, който започва от естетическото, преминавайки в морално състояние, като накрая Киргегор обединява моралната и религиозна фаза на това човешко развитие. Ако естетическото съществуване се осъществява чрез поетически изразни средства като алюзии, символи, поетически образи, то моралният аспект на човешкото развитие е свързан с моралната отговорност, критическия анализ и брака. Киргегор обаче разработва език, който обединява етика и естетика. Така етиката и естетиката придобиват формо-съдържателна парадигма, като естетическият стадий представя формата на "Или-или", а моралният аспект е представен от съдържанието на работата. В подобен план "Или-или" представлява ключов пример на взаимното свързване на етическото и естетическото като израз на човешкото духовно развитие.
Ключови думи: етика, естетика, символизъм, морална отговорност, брак, етикоестетически синтез.

Към публикацията »

Poiesis

ИЗМЕРЕНИЯТА НА МОРЕТО

Тази серия от 12 фотографии и 12 кратки текста третира морето като огледало, в което се отразяват душевни състояния.
Формално серията показва различни състояния на морето, от разсъмване до залез. Всяка фотография е съпътствана от кратък текст, който дава съдържание на снимката, което тя сама по себе си не предлага. Макар че всеки текст е свързан със съответна фотография, текстовете образуват по-обширна поема, която се цитира накрая. С този проект се обединяват фотография и поезия, както вероятно никога не е правено.
Стилистично по-голямата част от фотографиите се доближават до подхода color field painting, където цветът е освободен от обективния контекст и се превръща в основния изразителен субект. В конкретния случай се търси лаконичността на празното и неговото неопределено емоционално напрежение. Такова представяне на морето е рядко срещано във фотографията и живописта. Във фотографията трябва да се споменат работите в черно-бяло на Хироши Сугимото (Hiroshi
Sugimoto) и в цветове на Жан-Клод Бележо (Jean-Claude Bélégou). В областта на живописта представените фотографии могат да се свържат с някои работи на Герхард Рихтер (Gerhard Rihter).
Концептуално се изследва уникалната художествена особеност на фотографията – възможността която тя дава да се съзерцава реалния и ефимерен момент, трасирайки така връзка между миг и вечност, границите които мерят неограничеността на времето. В този случай са 12-те измерения на морето и морето като символ на вечното.

Към публикацията »

Ако политиците бяха хипстъри. Фотоколаж на Николай Пандърски

Николай Пандърски е роден на 18.02.1954 г. в гр.Пловдив. По професия е електроинженер. Завършил е ВМЕИ „В.И.Ленин“ (сега ТУ София) през 1980 г. След дипломирането си до 1983 г. работи по разпределение, като електроинженер в СК „Окръжно Електроснабдяване“. От 1983 г. до 2000 г. е преподавател във факултет “Пожарна безопасност и защита на населението” към Академия на МВР. От 2000 г. и досега е в редиците на енергетиците. От 2012 г. работи в Електроенергиен системен оператор (ЕСО) ЕАД.
С фотография се занимава от 2014 г. В работите си показва другото лице на обкръжаващите ни машини и техника. В един обикновен електрически шмиргел той вижда робота, а в прекъсвачите от ОРУ (открити разпределителни уредби) 110 кV - универсални бойци. Други съоръжения – силови трансформатори, токови и напреженови трансформатори, изолатори, компенсатори, елегазови модули и т.н. също предизвикват множество нестандартни асоциации, които авторът поднася на зрителя.
Настоящите работи са от цикъла: "Ако политиците бяха хипстъри".

Към публикацията »

Рецензии

Изложба на авторска чаена керамика на фестивала „Aniventure Comic Con” в София

Рецензията представя изложбата от авторски глазури на Васил Харизанов, който успява да пресъздаде автентичната визия на традиционните японски купички за чаена церемония, като едновременно с това им предадва съвременно звучене.

Към публикацията »