NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Философски и религиозни пътища в постметафизичната епоха

В този брой

Списание NotaBene Брой 51 (2021) Водещ броя: Гергана Попова

Тема на броя: Философски и религиозни пътища в постметафизичната епоха

И пак за човешката същност

Постмодерната философия до голяма степен пренебрегва понятието „човешка природа”, “човешка същност” и основните й модуси: разум, морал, свобода; човешката природа тук се оказва една от тотализациите, подложени на критика. Статията накратко представя три гледни точки върху статуса на понятието „човешка природа” в Просвещенския смисъл на думата: то служи като когнитивен и ценностен фундамент за анализ и социална критика на определени тенденции и феномени в модерното и постмодерното общество. Сред тях са: отчуждението във всичките му форми; консуматорството; разкъсването на човешките отношения в реалността и виртуалната им „реанимация”; компенсаторния тип магическо мислене, страха и агресията като опасни „отпадъчни продукти” на тези тенденции.
Ключови думи: човешка същност, разум, морал, свобода, отчуждение

Към публикацията »

МЛАД ФИЛОСОФИЧЕСКИ ГЕНИЙ – ОБРАЗЪТ НА ХРИСТОС В РОМАНА НА НИКОЛАЙ РАЙНОВ „МЕЖДУ ПУСТИНЯТА И ЖИВОТА“

Предлаганата статия е посветена на философските аспекти на изградения от Николай Райнов художествен образ на Христос в неговия роман от 1919 г. „Между пустинята и живота“. В текста са обособени няколко части, в първите две от които се анализират въпросите, свързани с обществения отзвук, който получават както религиозно-философските убеждения на писателя, така и неговият артистичен талант. Разбираемо акцентът е поставен върху осветляването на идейния светоглед на Райнов, върху публичния му образ на мистик, езотерик, както и ницшеанец. Представени са коментари както от страна на богослови и религиозни мислители в България, така и от страна на светски интелектуалци от междувоенния период. Вниманието е фокусирано върху три философски студии на Николай Райнов, издадени в сборник от 1925 г. със заглавието „Днес и утре“. Обсъдена е тяхната обща теософска нагласа.
Следващите части на текста са посветени на романа „Между пустинята и живота“, съответно като: роман за Христос, роман срещу Христос, апокрифен роман, исторически роман – тези определения са резултат от обобщенията на многобройните и разностранни отзиви от българската интелектуална публика за него. Последната част е посветена на собствено философските аспекти на образа на Христос, на съпоставката на възгледите на писателя с гностицизма. Направеното заключение гласи, че въпреки своята неканоничност, създаденият от Николай Райнов образ на Иисус е образ на възвишен и изпълнен с човечност страдалец, а романът в никакъв случай не е гавра с християнството.
Ключови думи: Николай Райнов, неканоничност, гностицизъм

Към публикацията »

Ролята на ценностите на "убунту" за подобряване на ключовите политически институции в Нигерия

Статията разглежда проблема за изоставането в развитието на Нигерия на фона на огромните природни и човешки ресурси, с които страната разполага. Базисни социални придобивки като добри пътища, болници, училища и др. все още са недостъпни за нигерийците. Възниква въпросът за факторите, влияещи върху развитието на Нигерия, и в настоящото изследване се търси отговор на този въпрос. Един от основните фактори, влияещи върху развитието на Нигерия, е природата на нейните политически институции като изпълнителна, съдебна и законодателна власт. По определение политическите институции би трябвало да са независими, а вместо това днес в Нигерия те са инструменти, използвани от политическата класа за егоистични интереси. Като изход от тази ситуация статията предлага философското преосмисляне на политиката и политическите институции в Нигерия в светлината на хуманистичната „убунту“ етика.
Keywords: ubuntu, институции, политики, развитие, ценности

Към публикацията »

Нов философски ред в Южен Кавказ – от „култура на войната“ към „култура на мира“

На мястото на старите неразрешени конфликти в Южен Кавказ възникват нови рискове и опасност от размразяване на т.нар. “замразени конфликти“ (Нагорни Карабах). Регионът е изправен пред необходимостта от радикална ревизия на философията, идеологията и логиката на войната. В статията “Културата на войната” е разгледана като нова философска категория, основана на цял комплекс от социални, политически, икономически, морални и правни фактори. Анализирана е необходимостта от създаване на нов философски ред и смяна на парадигмата – от “култура на войната” към “култура на мира”. По-нататък статията разглежда т.нар. “хуманитарна сигурност” и прилагането на диалога като средство за разрешаване на конфликта на местно ниво. Подробно се представят идеите за изследване на мира на Галтунг и Бъртън, за ролята на социалните конфликти. Въз основа на анализа се извеждат препоръки да се гарантира мирно съвместно съществуване, териториален суверенитет и опазване на цивилното население.
Ключови думи: Южен Кавказ, конфликт, “култура на войната”, диалог, нов философски ред.

Към публикацията »

КОНЦЕПЦИЯ СОЛИДАРНОСТИ В ИСЛАМСКОМ МИРЕ

Статья посвящена концепции солидарности в восточной и европейской историографии. Вначале автор говорит о рождении принципа солидарности в европейской историографии, приводит учение известного французского ученого-социолога Дюркгейма – основоположника профессиональной социологии, центральной социологической доктриной которого является идея общественной солидарности. Автор аргументирует мысль, что истинным основателем воззрения о солидарности был Ибн Халду́н-философ- мусульманин арабского происхождения, историк, живший в 14 веке. В завершении, автор делится размышлениями об исламской солидарности в современном мире.
Ключевые слова: Эмиль Дюркгейм, механическая солидарность, органическая солидарность, Ибн Халдун, племена пустыни, теория асабия.

Към публикацията »

Подиум

Идентичност в епохата на Уеб 2.0: бележки върху понятието лайфстайл

В текста понятието лайфстайл се разглежда като техника за изграждане на идентичност, в която се отразяват както моделите на поведение и начините за разказване на Аза, така и властовите механизми в съвременното общество. Статията проследява накратко дефинициите за лайфстайл, след което се фокусира върху специфичните му характеристики в дигиталната епоха.
Ключови думи: лайфстайл, идентичност, контрол, дигитална епоха

Към публикацията »

Самопознанието – някои скептически проблеми

Статията разглежда някои скептически проблеми в условията за обоснованост на самопознанието, които произлизат от частичното припокриване между субекта и обекта на познание. След преглед на видовете вярвания са анализирани тезата за привилегирования достъп до ментални състояния от гледна точка на единството на субекта и въпроса за идентификацията на субекта във вярванията, базирани върху външни свидетелства.
Ключови думи: самопознание, привилегирован достъп, самосъзнание, само-идентификация

Към публикацията »

Minima moralia

God is dead/Nietzsche is dead

Идеята на този текст е да проследи и открои “смъртта на Бога” като съществена част от философския проект на Ницше – така, както това “събитие” е проблематизирано в текста Ницше. За разлика от други изследвания по темата, тук акцентът е върху “версиите” за това “дълго сбогуване с бога” при Ницше, т.е. направен е опит за “четене на Ницше според Ницше”. Поради това клиширани тези като “Ницше е последният метафизик” или “Ницше е преодолял метафизиката” не са обект на коментар тук. Интересът е съсредоточен върху “сенките на Бога”, върху причините и следствията от това “явление”. Така че този текст е своеобразен отговор на питането дали проведената критика на метафизиката от Ницше е цел или резултат от цялостната стратегия на немския философ. Предлаганата тема е изследвана през стила Ницше.
Ключови думи: Ницше, Бог е мъртъв, метафизика, стилът Ницше

Към публикацията »

Глобализация, трансформация и устойчиво развитие на съвременното общество – предимства и недостатъци

Налице са различни гледни точки относно положителните и отрицателните страни на глобализацията, въздействието ѝ върху обществото, икономиките и политиките на отделните държави по света, мултикултурализма и иновациите. Идеята на този процес е да бъде извършена трансформация на статуквото, да се направи опит за постигане на устойчивост и проявяване на толерантност към особеностите на отделните нации, установяване на партньорства чрез намиране на решения на въпроси от геополитически и стратегически характер.Глобализацията представлява комплекс, който е в стадий на формиране. Постепенно се създават центрове за нейната регулация съобразно силата на влияние на субектите на международните отношения и достъпът им до управление на геополитическите процеси. Интеграцията и социализацията са други определящи фактори за развитието на държавите по света. Глобализацията води до промяна в начина на общуване между хората и скъсява дистанцията между тях. Традиционните канали за комуникация се заменят с нови. Наблюдава се свръхексплоатация на природни ресурси и размиване на отговорността за опазването им. В материала се обръща внимание на въздействието на биомимикрията върху глобализацията, делението на богати и бедни страни, управлението на рисковете при поява на конфронтации и постигане на баланс между субектите на международната арена.
Ключови думи: биомимикрията, глобализация, мултикултурализъм, толерантност

Към публикацията »

Вавилон

КОМУНИСТИЧЕСКИ КАПИТАЛИЗЪМ. Превод от италиански език: Нора Голешевска

Текстът е публикуван на 15.12.2020 г. под заглавието “Capitalismo comuista”, в рубриката на Агамбен “Una voce” на сайта на издателство Quodlibet: https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-capitalismo-comunista

Към публикацията »

Анонс

Алтернативната логика на Хю МакКол

Наложилата се във времето предикатна логика е разширение на пропозиционалната и това разширение формира логиката от първи ред или т.нар. „класическа“ логика. Във времето обаче съществува и друга логика с подобни свойства. Логиката на Хю МакКол предлага едно по-успешно свързване на традицията с формалната логика като включва конексивните тезиси на Аристотел и Боеций. Логиката включва някои модални и релевантни елементи като заедно с това е пет значна.
Ключови думи: МакКол модален, конексивен, релевантен, предикатна логика, пет значна

Към публикацията »

Капитализъм – непредвидени последствия

Към публикацията »

Poiesis

Рецензии