NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Отзив за сборника

 

"Е З И К И С В Я Т"

(ФИЛОСОФСКИ И ФИЛОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ)

 

МАТЕРИАЛИ ОТ НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

(9 юни 2008, Благоевград)

 

 

Сборникът "Език и свят" като тематичен фокус се вписва плътно в една от значимите съвременни световни тенденции във философията, антропологията, филологията, информатиката и др. - просветляването на разнообразните аспекти, функции, форми на проявление на многопластовия езиков феномен. В този дух са издържани и отделните материали в сборника, представящи като цяло една многостранна, "холистична", в отделни случаи - метафорична - визия за същността и формите на езика: езика на философията, на поезията, на града, на квантовата физика, на компютърните модели, на мълчанието; езика на Изтока и на Запада, на изменчивостта и на статиката; езика на свободата и на дискриминацията, на "видимостта" и на "виждането"; устното и писаното, живото и мъртвото слово; езика на живота и на рефлексията. В анализирането на тези сложни и трудно уловими измерения на езика, осъществени чрез езика, в този нелек опит последният да се отстрани и дистанцира от самия себе си и да се вгледа в себе си, авторите в сборника са подходили с инструментите на познанието, на критично-хуманистичния дискурс, на професионалния самоанализ. В разискването на тези проблеми "на помощ" са извикани разнообразни разклонения на мисловната традиция - философски, лингвистични, антропологични, политологични, свидетелстващи за добрата ерудиция на повечето от авторите в сборника. Сред често цитираните авторитети са както представители на класическата традиция, така и модерни и постмодерни автори: Платон, Сократ, Ницше, Ясперс, Башлар, Хайдегер, Витгенщайн, Ортега-и-Гасет, Лакан, Липовецки, Лиотар, Кун, Бахтин, Чоран, Пирандело и др.; не са пропуснати и български изследователи на тези въпроси, както и родната фолклорна традиция.

Впрочем добре обмислените и подходящо структурирани рубрики обединяват по един хармоничен и взаимно-подсилващ начин звученето на отделните материали, сами по себе си разискващи разнообразни и многопластови измерения на изследвания проблем. Центрирането им около два фундаментални разреза на интерпретацията на езиковия феномен: функциите му да "скрива и разкрива" и да "свързва и разделя" издигат разнородните анализи до обобщаваща метафизична "кота", обединяват ги в един полифонично, хармонично звучащ "хипертекст".

Убедена съм, че поради тези свои качества сборникът ще бъде необходим и полезен както на университетските преподаватели и научните работници от хуманитарните специалности, така и на студентите и на по-широката интелектуално изкушена аудитория.

 

Ст.н. с. II ст. дфн Нонка Богомилова (Институт за философски изследвания при БАН)