NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

За „Новите европейци”на Джерард Кестер

On Gerard Kester’s “The New Europeans”

Нонка Богомилова

През октомври 2020 г. проф. Джерард Кестер, автор на книгата The New Europeans. A Roadmap for Mutual Integration and Democratic Ownership (2020, Peter Lang Publishers) бе един от авторитетните лектори на Юбилейната международна конференция „Трансформации и предизвикателства в глобалния свят” (15 – 17 октомври, Югозападен университет „Неофит Рилски”), организирана от Философския факултет на ЮЗУ. В своя доклад, предизвикал сериозен интерес сред присъстващото множество от участници и слушатели, представители на социалните и хуманитарните науки, проф. Кестер представи основните идеи, понятия и ценностни основания на своята книга. Изминалите три години от издаването й не само не намалиха, но дори усилиха енергията на нейното послание за една Европа, отворена за културното разнообразие. По тези въпроси текат все по-разгорещени дебати в развитите европейски страни, изказват се противоположни мнения, по-специално свързани с отношението към засилващата се към тях миграционна вълна.

Идеите и ценностите, заложени в интелектуалния профил на книгата представляват своеобразна хуманистична рекапитулация на дългогодишната изследователска и преподавателска работа на проф. Кестер в сферата на политиката и демократичните трудови отношения в Европа, Азия и Африка, отразена в 14  предидущи монографии по темата като техен автор и съавтор. Професор емеритус в сферата на социалните науки към Международния институт по социални науки в Хага, той е работил с редица университети и трудови организации във Франция, Индия, Югославия, Мали, Южна Африка, Танзания, Гана, Аржентина и др. Вероятно от този негов международен опит, осмислен в контекста на изконни европейски ценности, идва и основната идея в неговата последна книга – че „коренните” европейци заедно с тези с мигрантска съдба следва да градят заедно едно ново общество, общество на „новите европейци”.

Този общ проект за една нова Европа, според издателската „визитка” на книгата, следва да предложи своеобразна алтернатива на неолиберализма, развивайки икономика, която има социален хоризонт, измерения и ценности. В своята визия за Европа в края на 21-ви век авторът използва мултидисциплинарни понятия и ценности, хвърлящи мостове към/между политология, икономика, социология, философия. В тази  негова „реалистична утопия” за Европа взаимодействат и взаимно усилват посланията си ценности и понятия като устойчивост, творчество, демократична собственост, надежда, интеркултурно общество, екология, интеграция и др. Представяйки и аргументирайки тази своя визия,  авторът изразява убеждението, че мигрантите могат да бъдат важни участници в  градежа на нова Европа като инклузивна, толерантна, отворена към културното разнообразие общност.

Както личи и от публикувания сборник, съдържащ голяма част от изнесените на конференцията доклади  (M. Marinov, V.Milenkova, B.Manov (Eds.). 2022. Transformations and Challenges in the Global World, Cambridge Scholars Publishing)), цялостният дух на Юбилейната международна конференция, на която проф. Кестер представи своя доклад по тези въпроси, е в съзвучие  с тази хуманистична визия.  

Идеите и ценностите, които проф. Кестер защитава в своята книга за новите европейци  отварят диалогично, но и дискусионно поле, като се имат предвид разноречивите, а понякога и противоречивите  мнения и политики в Европа по тези въпроси. Известно е, че наред с Европа като „Open Agora”, в европейското културно съзнание и интелектуално наследство отколе битува и една елитарна визия за Европа, “затворена” за други култури и религии. Безапелационното свързване на европейското със западното християнство, с романско-германската традиция, противопоставянето или просто изключването от него на православието, исляма, съответно на Русия, Източна Европа, Ориента  и др. се открива в ключови произведения на редица известни автори  от близкото минало (вж. напр. Ангелов 2022). Коя от двете визии ще надделее идейно и политически в близките години и десетилетия, е „отворен въпрос”, въпрос на дебати, развитие и съзряване. Този процес ще сложи и своя акцент върху едно от понятията в интересната визия за книгата на проф. Кестер като „реалистична утопия” -  било върху „реалистична”, било върху „утопия”.

Независимо от тези предизвикателства и въпроси, книгата на проф. Кестер е важно и нужно в идейно и ценностно отношение четиво, което дава подкрепа и енергия на хуманистичната, инклузивната, „отворената”  визия за Европа.

 

Литература

Kester, G.2020. The New Europeans. A Roadmap for Mutual Integration and Democratic Ownership . Peter Lang Publishers.

M. Marinov, V.Milenkova, B.Manov (Eds.). 2022. Transformations and Challenges in the Global World. Cambridge Scholars Publishing.

Ангелов, А.2022. Филология, литература и символна география на Европа: Ерих Ауербах, Лео Шпитцер, Едуард Саид, Стефан Цвайг, Хуго фон Хофманстал. София.