NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Любов, Съвършенство, Красота, Истина и Себе-реализация в Посвещенския Път на Самаел Аун Веор

Георги Дивилски

студент по философия, ЮЗУ "Неофит Рилски"

 fyodorsouji@gmail.com

Love, Perfection, Beauty, Truth and Self-realization

in the Initiatic Path of Samael Aun Weor

Georgi Divilski

Student in Philosophy, SWU "Neofit Rilski"

 

През 1950 с първите си две книги Самаел Аун Веор става човекът, разкриващ езотеричната тайна, скрита във всички велики религии. Неговата първа книга, ''Перфектната Матримония'' (1950), е толкова директна и мощна, че дава искрата на истинска духовна революция в Латинска Америка и възмутената ''официална'' църква призовава полицията да го арестува, обвинявайки го в престъплението ''публична обида и изцеление на болни''.

Между 1950 и 1977 - почти за 27  години, Самаел Аун Веор не само написва над шестдесет книги по едни от най-трудните тематики в света, като съзнание, кабала, физика, тантра, медитация, и т.н., в които разкрива единния корен на всяко знание - което той нарича Гносис - но едновременно вдъхновява и милиони хора в целия диапазон на Латинска Америка: простирайки се през двадесет страни и площ от повече от 21, 000, 000 километра, като основава школи навсякъде.

За самия автор Самаел Аун Веор може да се каже, че е духовен човек par excellence. Може да се направи съпоставка с тибетски лама, еврейски равин, гръцки геронда, индийски гуру, египетски йерофант и т.н. Посветен в тайните на мистичните школи по света, Самаел Аун Веор извежда своето учение за Себе-познанието, което самият той назовава с името Гносис. Гностичното знание е директното познание на реалността. То дава възможността на човек да изучава действителността в нейните многобройни аспекти и тотална цялостност. Красотата на това знание е, че то се основава на човешката природа, ,,Човекът е мярка на всички неща'', както казва мъдрецът. В микрокосмоса (човека) се намира макрокосмосът (планетите, съзвездията, галактиките, слънцата, висшите светове и т.н., цялото битие в пълния смисъл на думата, ,,Царството Божие е вътре във вас''). Самаел Аун Веор постига „Възкресение'' и преподава Пътя на Нетленното Съществуване в човешкия живот.

Неговата книга Перфектната Матримония е завладяваща със своята тематика за свещения сексуален съюз между мъжа и жената, заедно с осъществяването на универсалния небесен, най-съществен принцип в човека като синтез на всички религии, философии, окултни учения, езотерични школи и т.н. Накратко, Перфектната Матримония е квинтесенцията на мъдростта, summum bonum на духовността. Тя е практично ръководство за реализиране на истините, намиращи се в сакралните книги по света, и безценно съкровище за инхерентно щастие, плод на прагматичен живот, тук и сега.

Самата книга онагледява сексуалната магия като необходимост за постигане на ,,съвършенство''. Сексът в своята небесна проява е венецът на прославата. Без него човек не може нито да дойде в про-съществуване, нито да издигне себе си до Царството на Свръхчовеците. Затова, любовта е обобщението на всичката мъдрост, ,,Бог е любов.''

Самият текст има отношение към философията, защото Философията търси истината за всичко в универсума, а знанието е същинското средство за изпълняването на този поход. Самото познание на всички неща изисква разгръщане на човешките способности до безкрайни възможности. Точно поради това, свръх-знанието, придобито чрез одуховорящ, претворяващ и утъждествяващ начин към Абсолютното, прави човешкото същество мъдро в абсолютния смисъл на изказа.

Според Веор всички различни доктрини могат да бъдат представени като един лабиринт. В срединността на този лабиринт се намира Лабарумът на Храма. Самият израз лабиринт произхожда от названието Лабарум. Лабарумът представлява същината на всички доктрини, който бива ,,брадва с две остриета, символ на мъжко-женската сексуална сила.'' (Weor, 1961: 2). В основата си това е Космическият Първостепенен Принцип, още наречен Христовият Принцип  и Сексуалната Магия, образ на Сумата на Мъдростта. Универсалността на Единното учение Самаел утвърждава по следния начин: ,,Ученията на Зенд Авеста са подобни на доктриналните принципи в египетската Книга на Мъртвите и съдържат Христовия принцип. Илиадата на Омир, еврейската Библия, немската Еда и Сибилските Книги на римляните съдържат същия Христов принцип. Това е достатъчно за да се демонстрира, че Христос е предшестващ спрямо Иисус от Назарет. Христос не е индивид. Христос е космичен принцип, който трябва да асимилираме в своята физическа, психическа, соматична и духовна природа чрез Сексуална Магия... Между персийците Христос е Ормузд, Ахура Мазда, страшният враг на Ариман (Сатаната), който е вътре в нас. Между индусите Кришна е Христос, и евангелието на Кришна е много подобно на това на Иисус от Назарет. Между египтяните Христос е Озирис и който го осъществи в себе си, е в действителност озирисан. Между китайците е Фу Си, Космичният Христос който съставя Идзин (Книгата на Промените) и определя Драконовите министри. Между гърците Христос се нарича Зевс, Юпитер, Бащата на Боговете. Между ацтеките е Кецалкоатл, Мексиканският Христос. В немската Еда е Балдер, Христа който е убит от Ходер, Богът на Войната, със стрела от имел и т.н. Така ние може да намерим Космичния Христос в хиляди древни текстове и стари традиции, които идват милиони години преди Иисус. Всичко това ни кара да приемем, че Христос е космичен принцип, съдържащ се в есенциалните принципи на всички религии.'' (Weor, 1961: 3-4).

В традицията на Гносис Любовта заема първично място. Тя е лъч, който прониква до най-висшите нива на човешкото съзнание. Самата Любов е божествената сила в човека, която се характеризира със своята същност на непорочно сексуално огнено битие, ,,цялата вселена е сублимен огън''.  Тази възвишена мощ е изразена в различните култури по разнообразен начин, но като най-доминантна се явява във формата на змия. В тази последователност на размисъл змията, в своя идеален аспект, се събужда именно чрез превъзходното чувство на неземната практика на сакрален секс. Това е невероятно откровено по следният начин: ,,Целувката е дълбокото мистично освещаване на две Души, които се обожават, и сексуалният акт е ключът, с който ние се превръщаме в Богове. Богове, има Бог. Всички вие, които истински обичате, знайте че Бог е любов; само с любов са възможни алхимическите сватби...'' (Weor, 1961: 10; 9).

Съгласно Веор цялата драма на живота намира израз в сексуалната дейност на личностния човек. Извисението, падението и изкуплението се намират в секса. Сексът е коренът на всяко съществуване и творческа проява. Целият универсум съществува поради интензивната активност на Свещения Фохат. В него е изворът на живота и той е върховният синтез на всяко учение. Гностичният учител разкрива това така: ,,Богове и демони живеят във вечна борба. Боговете защитават доктрината на непорочността. Демоните мразят непорочността. Коренът на конфликта между Боговете и демоните е в секса. Великата битка се намира в Астралната Светлина. Астралната Светлина е складът на всички минали, настоящи и бъдещи форми на Великата Природа. Астралната Светлина е Азотът и Магнезият на древните алхимици, Летящият Дракон на Медея, INRI на християните, Тарото на бохемите. Астралната Светлина е страшният Сексуален Огън, излъчващ се от ореола на Слънцето и свързан със Земята чрез гравитацията и тежестта на атмосферата. Слънцето е това, което привлича и отблъсква тази очарователна и възхитителна Светлина. Астралната Светлина е Лостът на Архимед. Старият мъдрец казва: ,,Дайте ми опорна точка и ще повдигна вселената''. Спермата е астралната течност на човека. Спермата е ключът на всички сили и ключът на всички империи. Астралната Светлина има два полюса, един позитивен, другия негативен. Издигащата се змия е позитивна. Снижаващата се змия е негативна. Когато се издигне, това е змията от бронз, която изцелява израилтяните в пустинята. Когато се снижава, това е Изкусителната Змия на Рая.'' (Weor, 1961: 14). Човешкият индивид е по средата, следователно, от него може да излезе единствено Бог или демон.

За Веор човекът в своята цялостност е едно обединено андрогинно същество. Ангелите са съвършени хора. Идеалният Човек е един андрогин с пламтящата сила на цялата вселена. Огненият Меч на Съдбата, символизиран от многобройните учения по света, е притежаван от всеки автентичен Андрогин, или още Ангел, Буда, Дева, Джина, Елохим и т.н., и т.н. Този меч е Кундалини, Змията на магнетичните универсални божествени сили. С тази змия всичко е възможно, ,,С пълната власт на Змийската сила всичко може да бъде постигнато. Човек може да движи планини или да ходи по вода, да лети, или да бъде заровен под земята в запечатан ковчег, от който може да се измъкне по всяко време... Говорейки за Свещената Змия, Великият Господар казва, ,,И както Моисей издигна змията в пустинята, тъй трябва да се издигне Син Човеческий''. Ние трябва да издигнем змията върху жезъла, както направи Моисей в пустинята. Това е въпрос на Сексуална Магия, защото Кундалини се издига само със Сексуална Магия. Само по този начин ние може да издигнем Сина Човечески, Свръхчовека в нас. Необходимо е Синът Човечески да бъде издигнат, ,,Та всякой, който вярва в него, да не погине, но да има вечен живот.'' (Weor, 1961: 148; 52).

Човекът е представен в дуалност на насоченост, която определя неговата посока в космоса, ''И кажи на тоя народ, тъй казва Господ: ето, Аз ви предлагам път към живот и път към смърт.'' Мъжът и жената могат да използват сексуалния контакт и насладите на любовта, и целувките, за да се трансформират в Богове или в демони... Само тези, които са постигнали върховна непорочност, могат да живеят в Царството на Светлината. В бездната непорочността е престъпление и развратът става закон... Душите, които следват Пътя на Перфектната Матримония, се сливат със своя Вътрешен Бог и се издигат към Царството на Свръхчовека. Душите, които мразят Пътя на Перфектната Матримония, се развеждат със своя Вътрешен Бог и се потапят в бездната.'' (Weor, 1961: 12; 20). Въпреки двоичността на реалната съдба, телеологично погледнато, Първата Причина дърпа всичко към себе си, желаейки върховната разумност на вселената да бъде осъществена в лоното на неизразимия Пара-Брахман.

 

 

 

Перфектната Матримония

(откъс)

Самаел Аун Веор


                                                              Из Глава 9. ГАИО

Когато Първосвещенникът пеел страшната мантра И.А.О. в Sanctum Sanctorum на Храма на Соломон, барабаните на храма кънтяли, за да не може профанът да чуе възвишената И.А.О.

Великият Учител Хиракоча "в Гностичната църква" казва следното: "Диодор казва: Знайте, че между всички Богове най-възвишеният е И.А.О."

''Хадес е през зимата, Зевс започва през пролетта, Хелиос през лятото, а през есента ИАО влиза в активност, работейки непрекъснато.''

И.А.О. е Jovis Pater, Юпитер, когото eвреите несправедливо наричат Яхве.

И.А.О. предлага същественото Вино на Живота, докато Юпитер е роб на Слънцето.

И. Ignis (Огън, Душа)

А. Aqua (Вода, субстанция.)

О. Origo (причина, Въздух, произход.)

Хиракоча казва: ''И.А.О. е името на Бог между Гностиците''. Божественият Дух е символизиран от гласната О, която е вечният кръг. Буквата И символизира вътрешното същество на всеки човек, но двете са свързани с буквата А, опорната точка. Това е могъщата мантра, или магическа дума, която трябва да бъде пята, когато практикуваме Сексуална Магия с жрицата-съпруга.

Звукът на тези три могъщи гласни трябва да бъде удължен по този начин: ИИИИИИИИИ, ААААААААА, ООООООООО, т. е. да се удължава звукът на всяка гласна. Вдишвай, като броиш до двадесет; задръж дъха за едно броене от двадесет, а после издишай въздуха, вокализирайки буквата И, като издишваш едно броене до двадесет. Повтори същото с буквата А. След това продължи с буквата О. Това се прави седем пъти. После продължи с могъщата архаична мантра:

КАВЛАКАЛ, САВЛАСАЛ, ЦЕЕЗАР.

КАВЛАКАЛ кара Човека-Дух да вибрира.

САВЛАСАЛ поставя земната човешка личност във вибрация.

ЦЕЕЗАР кара Астрала на човека да вибрира. Това са много древни мантри...

 

Връщайки се сега към И.А.О., който, вече казахме, е името на Бог между Гностиците, допълваме следното: Гласната ''И'' кара епифизната жлеза и Зародиша на Душата, който всяко човешко същество е въплътило, да вибрират. Гласната ''А'' поставя физическия носител във вибрация, а страхотното ''О'' кара тестисите да вибрират, преобразувайки прекрасно семенната течност, докато тя не се превърне в Христови енергии, които се издигат победоносно към бокала (церебрумът).

Евангелието на Свети Йоан започва, възхвалявайки Словото:

''В Началото беше Словото и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото.

То беше в начало у Бога.

Всичко чрез Него стана, и без Него не стана нито едно от онова, което е станало.

В него имаше живот, и животът беше светлината на човеците.

И светлината в мрака свети, и мракът я не обзе.''

Думата ЙОАН може да бъде разпадната на пет гласни ето така: ИЕОУА, ИЕОУАН (ЙОАН). Всичко в Евангелието на Йоан е Евангелието на Словото...

Ние трябва да издигнем змията върху жезъла, както направи Моисей в пустинята. Това е въпрос на Сексуална Магия, защото Кундалини се издига само със Сексуална Магия. Само по този начин можем да издигнем Сина Човечески, Свръхчовекът в нас. Необходимо е Синът Човечески да бъде издигнат. ''Та всякой, който вярва в него, да не погине, но да има вечен живот.''

Рационалният homunculus, погрешно наречен човек, все още няма автентични астрално, ментално и каузално тела. В действителност, той е само един призрак. Необходимо е да се практикува Сексуална Магия, да се живее Пътя на Перфектната Матримония, да се изградят Христовият Астрал, Христовият Ум и Христовият Каузал...

Необходимо е да бъдем Родени на всички равнища. Какво биха могли да направят един бедни мъж или жена, пълни с теории, практикуващи упражнения и т.н., без да са родени в астрала? От каква полза е да работим с ума, ако все още нямаме своето ментално тяло? Човешкото същество трябва първо да изгради вътрешните си тела и тогава истински да практикува това, което иска, и да учи това, което иска. Първо обаче трябва да изградим вътрешните носители, за да имаме правото да въплътим Душата и много по-късно Словото.

Когато легитимният Астрал е роден, ние ставаме безсмъртни в света на 24 закони (лунният свят). Когато автентичният Ментал е роден, ние ставаме безсмъртни в света на 12 закони (светът на Меркурий или умът). С раждането на истинското каузално тяло, ние придобиваме безсмъртие в света на 6 закони (каузалният свят или този на Венера). Когато стигнем тези висини, ние въплътяваме своята Човешка Душа и сме трансформирани в истински хора...

Всеки, който изгради своите Христови тела, въплъщава своята Душа и говори тогава Словото от Злато. Това е езикът на силата, който човекът е говорил в онази древна земя, където Синовете на Огъня бяха почитани, и която се казваше Аркадия. Това е езикът, който говори цялата вселена. Един божествен език, с невероятна енергия. На този мистериозен език Ангелът на Вавилон написа ужасното MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN по време на известния пир на Валтасар. Тази същата нощ изречението беше изпълнено и Вавилон беше разрушен, а царят умря.

Много е казано за Универсалния Език, но ще можем да го говорим, само ако въплътим Душата.Тогава Кундалини разцъфва върху плодородните устни, реализирали Словото. Когато човечеството напусна Рая заради изливането на спермата, тогава те забравиха Божествения Език, който като река от злато тече величествено през гъстата гора на Слънцето. Корените на всички езици принадлежат на Божествения Примитивен  Език. Сексуалната Магия е единственият съществуващ път, чрез който можем отново да говорим Божествения Език. Има тясна връзка между сексуалните органи и креативния ларинкс. В древните Мистерийни Школи на посветените бе забранено да говорят за древните допотопни катастрофи, от страх да не ги предизвикат и прояват отново. Древните Йерофанти знаеха, че има тясна връзка между елементите на природата и Словото...

Това е Пътят на Посвещението. По този път ние стигаме до въплъщението на Словото. Можем да сме розенкройцери, теософи или духовни ученици. Можем да практикуваме йога (и няма съмнение, че във всичко това има невероятни работи и превъзходни езотерични практики), но ако не практикуваме Сексуална Магия, не ще изградим Христовия Астрал, нито Христовия Ум, нито Христовата Воля. Без Сексуална Магия не можем да се родим отново...

 

 

Превод: Георги Дивилски - студент по Философия в ЮЗУ ''Неофит Рилски'',                       I курс редовно обучение