NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Analysis of life cycle of the machines of engineer's weaponry

Petko Dimov

Georgi Rakovski Military Academy

petkodimoff@gmail.com  


Необходимите оперативни способности на Въоръжените сили се постигат чрез развитие на отбранителната индустрия и технологиите на страната.  Всички технологии и материални средства отнасящи се до сигурността на страната се класифицират като отбранителни продукти. Поради тяхното голямо разнообразие целта на този доклад е да анализира жизнения цикъл на отбранителните продукти за нуждите на инженерните подразделения и в частност най-специфичният им вид машините на инженерно въоръжение (МИВ). 

Жизнен цикъл на продуктите е концепция в маркетинга, която използва аналогията с живота на биологичните организми, според която продуктите имат определени граници на живот - от момента на възникване на идеята за нов продукт до момента на отпадане от продажба [1].    

Производствената логистика разглежда този период от въвеждането на продукта в експлоатация до неговото бракуване и утилизация. [2] 

Правилника за управление на жизнения цикъл на отбранителни продукти в МО и БА казва, че жизнения цикъл включва всички фази, през които преминава даденото изделие от времето на първоначална концепция до времето, когато ще се снемане от употреба [1].

Твърдението, че даден продукт има жизнен цикъл се обосновава от това, че:

-        продуктите имат ограничен живот;

-        техния живот преминава през различни фази с различни възможности и проблеми;

-        наблюдават се възходи и спадове през различните стадии;

-        продуктите изискват различни методи за работа, осигуряване, финансиране, снабдяване и персонал.

Основен показател  за измерване на жизнения цикъл на продуктите е величина на печалба, а в случая за отбранителните продукти е разходите на МО спрямо генерираните отбранителни способности или в частност ефективността на машините на инженерно въоръжение, като специфичен вид отбранителни продукти.  Това е специализираната техника и въоръжени експлоатирана в дейността на инженерните военни формирования.

Класическият вариант на жизнен цикъл на продукт е  S-образна крива с  четири основни фази: внедряване,  растеж, зрелост и спад. [4]  Редица автори добавят преди това още една фаза - разработване в която се „раждат" продуктите.

Към настоящия момент не са разработени всички необходими документи регламентиращи целия жизнен цикъл на продуктите с военно предназначение, още повече че е отменен  приетия през 2011 г. Правилник за управление на жизнения тсикал на отбранителни [1].  Крайно наложително е да се разработят нови документи регламентиращи управлението на отбранителните продукти и с тази цел е необходимо цялостно разглеждане на  жизнен цикъл, което да е адекватно на новите реалности . С оглед на теорията за машините на инженерно въоръжение е подходящо фазите на жизнения цикъл да се дефинират както следва:

1. Фаза "разработване на концепцията" включва всички усилия по генериране на идеи за продуктите, технико-икономическото им разработване, предварителните проучвания и оценки.  За машините на инженерно въоръжение обикновено обхваща продължителен период от време свързан  главно с разходи и инвестиции за научно-изследователски и конструкторски разработки, за това кривата на жизнения цикъл непрекъснато пада на долу в отрицателните стойности. Това е фазата  на изследване на концепциите, проучване и разработка на технологии в която се залагат всички рискове или гаранции за успех на бъдещите машините на инженерно въоръжение [3].    Тук целта е да се определят алтернативни концепции и технологии, удовлетворяващи потребностите на мисията и желаните оперативни способности.

2. Фаза „въвеждане " или още може да се нарече „придобиване". То започва с закупуването или разработка на нови системи МИВ, изпитването и приемането им на въоръжение. С други думи се доразработват, изследват и демонстрират утвърдените в предишната фаза алтернативни концепции и технологии. Изпитват се образци и се избират алтернативи за да се вземе решение коя конкретна система се препоръчва да бъде произведена  или закупена. Сравнението на  конкурентните системи следва да се извършва в реална оперативна среда, за да може да се избере най-подходящата, която удовлетворява необходимите оперативни способности. 

Производството или закупуването на готов продукт е най-продължителната и най-скъпа фаза, по отношение на планираните разходи в жизнения цикъл. Освен това тук трябва да се предвидят и експлоатационните разходи по поддръжката за целия жизнен цикъл на машините на инженерно въоръжение. На този етап е необходимо потенциалните потребителите да бъдат  обучени да употребяват продукта и да осъзнаят ползата от неговото закупуване. Трябва да се прокара ,,пътечката" на дистрибуция на новите отбранителни продукти. Поради тази причина кривата на жизнения цикъл на машините на инженерно въоръжение е с по-дълъг период на въвеждане спрямо идеалната класическата S-образна крива

3. Фазата на „растеж"  е белязана от бързо увеличение на употребата на новите машини на инженерно въоръжение.  Това е фазата на масовото производство и има успех само ако изделието е добре прието в редовете на БА. Трябва да се обърне внимание на взимането на правилни решения в дистрибуцията на новия продукт, изразяващи се в правилно ешелониране на запасите и рационални разпределителни канали.  Тук са необходими щателен логистичен контрол за реализацията на новите изделия и бърза реакция на управленските логистични органи.

4. Фаза „зрялост"  или експлоатация и поддръжка,  обикновено продължава най-дълго и поради това повечето машини на инженерно въоръжение са в този етап от своя жизнен цикъл. Обхваща периода за ефективно използване на придобитите отбранителни продукти, според тяхното предназначение, в рамките на утвърдените норми за разход на материални и финансови средства и включва всички процеси на експлоатация и поддръжка.

Експлоатацията и поддръжката включват: регистрация, отчет, използване, техническо обслужване, ремонт, съхранение, усъвършенстване, модернизация, удължаване на срока за използване и рекламация на материалните ресурси за отбрана.

Под понятието "експлоатация" се разбира  стадий от жизнения цикъл, в който се реализира, поддържа и възстановява качеството на изделията и който включва използването по предназначение, транспортирането, съхранението, техническото обслужване и текущите ремонти на изделията.

Опитът показва, че времето за експлоатация на която и да е машина се определя от интензивността на отказите и се изменя във времето по определен закон в който се очертават три основни периода [4]  :

-  Период на разработване на МИВ, който се характеризира с внезапни откази, възникващи в резултат на груби грешки при конструирането. Те се откриват и отстраняват сравнително бързо и продължават от няколко часа до няколко стотици часа.

-  Период на нормална експлоатация характеризиращ се с по-редки внезапни откази с друга природа и причини.  Този  период е най-продължителен по време от няколко стотици до няколко хиляди часа работа на изделието.

- Период на повишено износване се характеризира с постепенно появяващи се откази в процеса на достигане на пределно допустимото значение на параметъра на елемента.

 Сумарната интензивност на отказите от внезапни и постепенни откази в този период значително нараства, а вероятността за безотказна работа бързо се снижава.

За повишаване на ефективността на МАШИНИТЕ НА ИНЖЕНЕРНО ВЪОРЪЖЕНИЕ по време на тяхната експлоатация е необходима система за управление на качеството с цел повишаване тяхната функционалност и подобряване на характеристиките им. [5]   За удължаване срока на служба в тази фаза се предоставя възможност за усъвършенстване и модернизация на съществуваща система, в резултат на подобрения на продукта. Добре планираната модернизация на системите МАШИНИТЕ НА ИНЖЕНЕРНО ВЪОРЪЖЕНИЕ води до по-надеждна и по ефективна система. 

Особено важно в този етап е правилното определяне на  размера от запаси с резервни части за техниката и щателният контрол на логистичните разходи [6]  . 

5. При фаза „спад"  употребата на тези машини на инженерно въоръжение вече не е рентабилна поради  технологичния напредък или появата на нови силни конкуренти на международния пазар. Възможни са и редица политически причини в следствие на което да се намалят инвестициите и съсредоточават на други направления. Когато съответната  машина на инженерно въоръжение навлезе във фазата на спада трябва да се вземе решение за обновяването или снемането и от употреба в БА.

6. Поради тази причина за отбранителните продукти е необходимо да се въведе още една фаза „Снемане от употреба". Целта на тази фаза е създаване на условия за своевременно безопасно и организирано разкомплектоване, унищожаване, реализация и освобождаване от излишна или негодна техника.  Тя настъпва тогава, когато вече продукта не генерира необходимото ниво на отбранителни способности и употребата му в БА не е рентабилна. Това може да се наложи и поради намаляване на запасите от съответния продукт или резервни части за него.

От направения анализ на фазите на жизнения цикъл може да се направят следните изводи:

 От изключителна важност за генериране на отбранителни способности в съвременните условия на финансови ограничения е удължаването на  жизнения цикъл на приетите машини на инженерно въоръжение в Българската армия, което може да се осъществява предимно с тяхната модернизация, чрез  повишаване на качеството и подобряване на ключовите им характеристики. Още повече, че към настоящия момент  те остават някак на заден план в приетите програми за превъоръжаване с нов тип западна техника.

Също така е необходим адекватен на съвременните реалности модел за управление на жизнения цикъл и разработване на пълен комплект регламентиращи и нормативни документи. Те трябва да регламентират изискванията и същността на процеса за разработване, изследване и оценка на качеството на алтернативите така, че да удовлетворяват потребностите относно изпълнението на мисията и развитието на оперативните способностите в определена финансова рамка.

Литература:

  1. Pravilnik za upravlenie na zhizneniya tsikal na otbranitelni produkti P-7/19.08.2011;
  2. Pravilnik za pridobivane, poddarzhane i snemane ot upotreba na otbranitelni produkti, Obn. DV. br.71 ot 12 Avgust 2008g.;
  3. Rakovodstvo za proektno upravlenie v ministerstvo na otbranata, strukturite na pryako podchinenie na ministara na otbranata i Balgarskata armiya, Zapoved OH-947/09.12.2016;
  4. Mirotin L.B. & Sergeev V.I. 2000. Osnovay logistiki. Uchebno posobie, INFRA - M;

5.                                      Klasova S. G. 2004. Kontseptsii i strategii v industrialniya marketing. S., Universitetsko Izdatelstvo "Stopanstvo";

  1. Marinov, G. 2015. Sistemna metodologiya za sazdavane na kontseptualni proektni modeli na slozhni obraztsi bronetankova tehnika, Sofiya, Voenen zhurnal, ISBN 0861-7392